مقاله فارسی .

ارائه بیش از 25000 مقاله فارسی word

دانلود مقاله خصوصيات كالبدي روستا هرانده

 

 


1-علل و عوامل پيدايش روستا
پيدايش روستاي هرانده تحت تاثير عوامل طبيعي و اقتصادي مي باشد، اين عوامل شرايط مناسبي را براي زيست و اسكان ساكنين فراهم نموده و بصورت مجموعه پيوسته اي در پيدايش زماني و مكاني روستا تاثير داشته كه شامل موارد زير مي باشند:
- وجود اراضي كشاورزي مناسب در مجاورت روستا
- نزديكي به مراتع وسيع در منطقه
- امكان بهره گيري از رودخانه شهرآباد
- بهره مندي از آب و هواي كوهستاني
- نزديكي به راههاي ارتباطي
2-بستر طبيعي وعوامل موثر در شكل‌گيري و مراحل توسعه كالبدي روستا
در ايجاد و توسعه كالبدي روستاي هرانده، وضعيت پستي و بلندي زمين نقش قابل ملاحظه اي داشته است بطوريكه استقرار اين روستا در مكاني دره اي شكل موجب گرديده شبكه معابر روستا تنگ و باريك گردد و مساحت واحدهاي مسكوني كاهش يابد بنابراين روستاي هرانده با بافتي فشرده توسعه يافته است.

 


مراحل توسعه كالبدي روستا:
روستاي هرانده با قدمت بيش از 300 سال در ابتدا بصورت تعداد محدودي از واحدهاي مسكوني ايجاد شده كه در آن تعداد 4 الي 5 خانوار ساكن بوده اند اين واحدها با نامهاي «حاجي سره»، «نظر سره»، «محمود سره»، «بالا سره» و «وسط سره» شناخته مي شوند و در بخشهاي مركزي روستا ايجاد شده اند. در مرحله دوم توسعه روستا در بخش شمالي و غربي اتفاق افتاده است و كوچه ها و معابر بصورت ارگانيك شكل گرفته است و در مراحل بعد توسعه روستا در قسمتهاي جنوبي به صورت نسبتا منظم ادامه يافته است
3-مالكيت اراضي
اراضي روستا بر حسب نوع مالكيت به خصوصي ، عمومي، دولتي و وقفي تقسيم مي گردند در اين روستا مالكيتها ي دولتي شامل اراضي خدمات خانه بهداشت، مخابرات، مدارس كتابخانه و شركت تعاوني مي گردد، اراضي عمومي به حمام عمومي و اراضي وقفي به مسجد، امام زاده و گورستان اختصاص دارد و ساير اراضي واقع در محدوه روستا داراي مالكيت خصوصي ميباشد .

 


4- كاربريهاي وضع موجود روستا
شناخت كاربريهاي يك سكونتگاه زيستي شامل سطح، سرانه، درصد، موقعيت و غيره ميشود بر اين اساس، هريك كاربريها ي روستاي هرانده ارزيابي شده است

 

كاربري مسكوني
در روستاي هرانده، سطح اختصاص يافته به ساخت مسكن در حدود 26416 متر مربع ميباشد، سرانه كاربري مسكوني روستا 5/43 متر مربع بوده و 5/32 در صد از بافت كالبدي را به خود اختصاص داده است. در اين ارتباط بافت فشرده روستا و سطح پاين قطعات مسكوني بر ميزان سرانه مسكوني تاثير داشته است

 

كاربري تجاري
در روستاي هرانده 11 واحد تجاري خرده فروشي وجود دارد مسا حت اين واحدها در حدود 312 متر مربع ميباشد و سرانه كاربري تجاري در روستا برابر5% متر مربع است. در اين خصوص. نزديكي به شهر فيروزكوه بر تامين برخي از نيازهاي روزانه- هفتگي ساكنين روستا تاثير داشته است و اين امر ميزان نياز به ايجاد واحدهاي تجاري كاهش ميدهد

 

 

 

كاربري آموزشي
روستاي هرانده داراي 2 واحد آموزشي در مقاطع ابتدايي و راهنمايي مي باشد دبستان روستا به مساحت 1132 متر مربع و داراي 30 نفر دانش آموز است و بصورت مختلط اداره مي شود و مدرسه راهنمايي روستا به مساحت 636 متر مربع و داراي 20 نفر دانش آموز مي باشد. اين مدارس در جنوب روستاي هرانده استقرار يافته اند.

 

كاربري درماني
واحد درماني روستا شامل يك واحد خانه بهداشت روستايي مي باشد كه سطح آن 820 متر مربع بوده و داراي سرانه اي معادل با 4/1 متر مربع است. خانه بهداشت روستا در بخش جنوبي روستا احداث گرديده است.

 

كاربري بهداشتي
كاربري بهداشتي روستا شامل حمام عمومي و غسالخانه مي شود. حمام عمومي روستا داراي سطحي برابر با 255 متر مربع مي باشد و غسالخانه روستا به مساحت 20 متر مربع و در خارج از بافت كالبدي روستا قرار دارد.

 


كاربري اداري
مخابرات و شركت تعاوني روستا در بخش جنوبي به عنوان واحدهاي اداري محسوب مي گردند، اين واحدها داراي سطحي برابر با 636 متر مربع بوده و سرانه آن 05/1 متر مربع مي باشد.

 

كاربري مذهبي
روستاي هرانده داراي 3 واحد مذهبي مي باشد كه شامل مسجد، حسينيه و امامزاده مي گردد. مسجد و حسينيه روستا به مساحت 1016 متر مربع بوده و سرانه كاربري مذهبي حدود 7/1 متر مربع است. امامزاده روستاي هرانده به مساحت 120 متر مربع خارج از بافت كالبدي روستا و در مجاورت گورستان قرار دارد.

 


كاربري فرهنگي
در اين روستا يك واحد كتابخانه به مساحت 60 متر مربع وجود دارد كه در بخش جنوبي روستا استقرار يافته است.

 


كاربري ورزشي
روستاي هرانده داراي يك قطعه زمين ورزشي در خارج از بافت كالبدي روستا مي باشد كه تقريباً 500 متر از محدوده جنوبي روستا فاصله دارد و مساحت آن تقريباً 1200 متر مربع مي باشد.

 

تأسيسات و تجهيزات
شعبه فروشندگي سوخت به عنوان تاسيسات و تجهيزات روستا محسوب مي گردد واحدت مذكور داراي سطحي برابر با 60 متر مربع بوده و در محور اصلي روستا استقرار يافته است.

 

اراضي زراعي و باغي
در محدوده بافت كالبدي روستا، در حدود 1520 متر مربع از اراضي باغي وجود دارد و 87/1 درصد از كل بافت روستا را به خود اختصاص مي دهد.

 

اراضي باير
در روستاي هرانده در حدود 13363 متر مربع به عنوان اراضي باير محسوب مي گردند و 44/16 درصد از سطح روستا را به خود اختصاص مي دهد. در اين ارتباط، اراضي باير روستا در قسمت هاي مركزي و جنوبي مشاهده مي گردد.

 

شبكه معابر
شبكه معابر روستاي هرانده داراي سطحي برابر با 19930 متر مربع بوده و
5/24 درصد از سطح روستا را دارا مي باشد.

 

5-حوزه نفوذ
تشخيص و تعيين حوزه نفوذ روستاي هرانده
بر اساس الگوي پيشنهادي سلسله مراتب فضاها و مراكز زيستي، شهرستان فيروزكوه داراي يك منظومه روستائي با مركزيت شهر فيروزكوه، چهار مجموعه روستائي با مركزيت ايستگاه زرين دشت، فيروزكوه، ارجمند و سرانزا مي باشد.
در مجموع شهرستان فيروزكوه داراي 12 حوزه عمران روستائي با اسامي و مركزيت روستاهاي ذيل مي باشد. سرانزا، درده، مهاباد، ايستگاه زرين دشت، حصاربن، فيروزكوه، جليرجند، لاسم چشمه، امين آباد، اندريه، ارجمند و سله بن.

 


جدول شماره (28): تقسيمات فضائي – كالبدي شهرستان فيروزكوه
مركز منظومه مركز مجموعه مركز حوزه عمراني روستائي نام روستاها
فيروزكوه فيروزكوه فيروزكوه با 12 روستا
جليز جند جليرجند، بادرود، شهرآباد، دهين
لاسم چشمه لاسم چشمه، نمرود، طارس، هرانده
امين اباد امين آباد، هرماج، آب باريك، آب باريك كوچك
ايستگاه زرين دشت ايستگاه زرين دشت ايستگاه زرين دشت، انزها، آتشان، مزداران، دهگردان، سرده
مهاباد مهاباد، خمده
حصاربن حصاربن، سيمين دشت، ايستگاه سيمين دشت، محمود آباد، دمي آقا، مقصود اباد، گذرخاني، گچه، كبوتر دره
ارجمند ارجمند ارجمند، الودر، شادمهن، اهنز، لزور
اندريه اندريه، آسور، بهان، نجف در، وزنا، زرنان
سله بن سله بن، سرآسياب بالا و پائين، سلمان، ورسخوران، دريابك، طهنه، وشتان، بزميچال
سرانزا سرانزا سرانزا، طرود، مهن، ارو، كلارخان، ميرشكار
درده پيردره، درده، گاوده، كدووه
1 4 12

 


در اين الگو روستاي هرانده يكي از روستاهاي اقماري حوزه عمران روستائي لاسم چشمه مي باشد. مركزيت اين حوزه با روستاي لاسم چشمه مي باشد. اين حوزه داراي چهار روستا بنامهاي لاسم چشمه با 39 نفر جمعيت، نمرود با 9 نفر جمعيت، طارس با 164 نفر جمعيت و هرانده با 501 نفر جمعيت در سال 1375 بوده است. مجموع جمعيت اين حوزه 713 نفر مي باشد. اين حوزه خدمات سطح بالاتر را از مجموعه و منظومه فيروزكوه دريافت مي نمايد.
بدليل اينكه روستاي هرانده يكي از روستاهاي اقماري حوزه لاسم چشمه مي باشد. بر اين اساس شناسائي ويژگيهاي طبيعي – جغرافيايي، اقليمي، سوانح طبيعي، اجتماعي – انساني و خدماتي حوزه نفوذ تنها به روستاي هرانده ختم مي شود كه در مبحث شناخت روستا مورد شناسايي و ارزيابي قرار دارد.

 

6-شبكه جمع آوري و هدايت آبهاي سطحي
روستاي هرانده از سيستم جمع آوري و دفع مناسب آبهاي سطحي برخوردار نيست. هيچكدام از معابر داراي كانال آبهاي سطحي نبوده و اين معابر از كيفيت نامناسبي برخوردارند و در هيچ قسمت از روستا شبكه زهكشي وجود ندارد تا ابهاي سطحي را به خارج از روستا هدايت نمايد. پيشنهاد مي شود كه تمام آبهاي سطحي روستا از طريق كانالهاي احداث شده در كناره معابر اصلي و كانيوها در كنار معابر فرعي به جنوب و شرق روستا منتقل شود.

 

7-شبكه دفع فاضلاب روستا
در روستاي هرانده دفع فاضلاب از طريق حفر چاههاي جاذب انجام مي گيرد عمق چاههاي جاذب اين منطقه در حدود 5 تا 12 متر مي باشد و هر واحد مسكوني داراي 2 حلقه چاه جاذب مي باشد در اين زمينه پيشنهادي ارائه نمي گردد.

 

8-وضعيت فضاهاي تاريخي باارزش
با توجه به توريستي و تاريخي بودن روستا در درون بافت هيچ گونه فضاي با ارزش تاريخي وجود ندارد. البته ناگفته نماند كه امامزاده واقع در ضلع جنوبي روستا به دليل خارج بودن از بافت مصوب شامل اين موضوع نمي گردد.

 

كيفيت بافت روستا
كيفيت ابنيه روستا، به نوساز، قابل نگهداري، مرمتي و تخريبي تقسيم مي گردد، اين تقسيم بندي بصورت زير مي باشد.
1-ابنيه نوساز: به آن دسته از واحدهاي مسكوني اطلاق مي شود كه مصالح بادوام داشته و قدمت آنها كمتر از 10 سال است.

 

2-ابنيه قابل نگهداري: واحدهايي كه مصالح بادوام با قدمت 30-10 سال و مصالح كم دوام با قدمت كمتر از 20 سال دارا مي باشند.

 

3-ابنيه مرمتي: اين واحد شامل ابنيه با مصالح كم دوام با قدمت بيش از 20 سال و با دوام با قدمت بيش از 30 سال مي شود.

 

4-ابنيه تخريبي: واحدهايي با مصالح بي دوام يا داراي فرسودگي قابل ملاحظه مي شوند.

 

در روستاي هرانده از 132 واحد مسكوني، تعداد 15 واحد معادل با 4/11 درصد نوساز، 109 واحد (6/82 درصد) قابل نگهداري، 6 واحد (5/4 درصد) مرمتي و 2 واحد (5/1 درصد) تخريبي مي باشند. در اين ارتباط، واحد مسكوني با كيفيت مرمتي و تخريبي عمدتاً در نيمه شمالي روستا و واحدهاي نوساز در نيمه جنوبي مشاهده مي گردند.

 

جدول شماره (42): توزيع تعداد و درصد كيفيت واحدهاي مسكوني روستاي هرانده – سال 1382
شرح نوساز قابل نگهداري مرمتي تخريبي جمع
تعداد 15 109 6 2 132
درصد 4/11 6/82 5/4 5/1 100
مآخذ: برداشتهاي ميداني مشاور

 


شبكه معابر روستا
الف) الگوي نظام دسترسي
نظام دسترسي روستا بر حسب نيازهاي ساكنين شكل يافته است اين نظام در تناسب با شرايط جغرافيايي، اقتصادي، اجتماعي و كالبدي مي باشد و به الگوهاي خطي، شعاعي، شطرنجي و غيره تقسيم مي شود. در روستاي هرانده، شبكه دسترسي داراي شكلي ارگانيك و نزديك به شعاعي مي باشد اين ويژگي در بخشهايي از روستا كه داراي معابر تنگ و باريم مي باشند به وضوح مشاهده مي گردد.

 

ب) نظام سطح بندي شبكه دسترسي
شبكه معابر روستا برحسب معيارهاي كالبدي سطح بندي گرديده اند اين معيارها شامل حجم تردد وسائط نقليه، عرض معابر، نحوه و نوع كاربريهاي استقرار يافته در شبكه دسترسي و نحوه ارتباط و اتصال به نقاط روستايي و شهري مي شود. در اين خصوص معابر روستا را مي توان به محورهاي اصلي، فرعي و دسترسي تقسيم نمود: محور اصلي روستا از جاده فيروزكوه منشعب شده و در جنوب روستا ادامه مي يابد، محور فرعي در مركزيت قرار داشته و روستاي هرانده را به بخش شرقي و غربي تقسيم مي كند و شبكه دسترسي از معابر فرعي منشعب شده و موجگب دسترسي به واحدهاي مسكوني مي گردند.

 

ج) ترافيك
ترافيك روستا را مي توان به ترددهاي درون روستايي و بين روستايي تقسيم نمود. در روستاي هرانده ترددهاي بين روستايي وجود ندارد و عمده ترددها مربوط به ساكنين است. در اين خصوص محور درجه يك و دو روستاي هرانده بيشترين حجم ترددها را به خود اختصاص مي دهد. در اين ارتباط مالكيت وسائط نقليه ساكنين شامل يك دستگاه ميني بوس، 10 دستگاه سواري و وانت و 8 دستگاه موتور مي گردد.

 

د) محلات روستا
تعريف محله با نگرش هاي اجتماعي و كالبدي انجام مي گيرد در نگرش اجتماعي، محلات يك سكونتگاه زيستي بر مبناي عرف اجتماعي ساكنين مشخص مي شود و در نگرش كالبدي با توجه به لبه هاي كالبدي (مانند مسيل، رودخانه، راه و غيره) يا عناصر خدماتي (مانند مهد كودك و دبستان) تعيين مي گردند.
بر اساس معيارهاي اجتماعي و كالبدي مطرح شده در روستاي هرانده محله بندي وجود ندارد و آبادي يكپارچه و پيوسته مي باشد.

 

شبكه تاسيسات زيربنايي
تاسيسات و تجهيزات روستا، شامل تامين آب، برق، تلفن، نفت، گورستان، دفع آبهاي سطحي، فاضلاب و دفن زباله مي گردد.

 

تامين آب شرب: آب روستاي هرانده توسط يك دهنه چشمه تامين مي گردد اين چشمه در 5 كيلومتري ارتفاعات شمال غربي روستا واقع شده و آب آن از طريق لوله كشي به روستا انتقال مي يابد.

 

برق: خانوارهاي ساكن در روستاي هرانده از نعمت برق برخوردار مي باشند و برق روستا از طريق شبكه سراسري تامين شده و تمامي واحدهاي مسكوني داراي برق مي باشند. در اين ارتباط برق رساني روستا در سال 1368 انجام شده است.

 

تلفن: اين روستا يك واحد مخابرات دارا بوده و خانوارهاي ساكن داراي تلفن مي باشند و ارائه خدمات آن وضعيت مناسبي دارد.

 

توزيع نفت: روستاي هرانده داراي يك شعبه فروش سوخت مي باشد كه تهيه و توزيع سوخت روستا در آن انجام مي گيرد.

 

دفع آبهاي سطحي: آبهاي سطحي روستا با توجه به شيب عمومي به سمت رودخانه شهر آباد هدايت مي گردد و در حال حاضر هدايت مناسب آن از طريق ايجاد كانيو يا كانال در حال انجام است.

 

گورستان: گورستان روستاي هرانده در بخش جنوبي روستا قرار دارد. اين گورستان داراي غسالخانه بوده و خارج از محدوده روستا مي باشد.

 

دفع فاضلاب: در روستاي هرانده، دفع فاضلاب از طريق چاههاي جاذب انجام مي گيرد. واحدهاي مسكوني اين روستا، عموماً داراي 2 الي 3 حلقه چاه جذب بوده كه مربوط به سرويسهاي بهداشتي (توالت و حمام) شست و شو مي باشد. متوسط عمق چاههاي جاذب مربوط به فاضلاب هاي حاصل از شست و شو در حدود 6-5 متر و متوسط عمق چاهها جاذب سرويس هاي بهداشتي 12-8 متر است.

 

دفن زباله: روستاي هرانده داراي مكاني جهت دفن زباله مي باشد، زباله هاي روستا در هفته 2 بار جمع شده و به محل مناسبي در فاصله 2 كيلومتري شرق روستا انتقال مي يابد.

 

بررسي معماري و تركيب فضاهاي مسكوني و واحدهاي همسايگي
در يك نگرش كلي معماري و تركيب فضاهاي مسكوني در روستاي هرانده، برون گرا بوده كه در اين خصوص چه واحدهاي مسكوني قديمي و چه نوساز از يك الگوي خاصي پيروي مي كنند برخي از واحدهاي مسكوني بصورت يك طبقه بود. و فضاي خانه در دور ايوان سرپوشيده قرار گرفته است كه در روستاي مذكور نيز بخش اعظم واحدهاي مسكوني بصورت يك طبقه مي باشد ولي در برخي از واحدهاي مسكوني خصوصا واحدهاي قديمي كه بصورت دوطبقه مي باشند جبهه شمالي آن كه طبقه بالاي واحد مسكوني مي گردد و جزء اصلي آن محسوب مي شود فضاي مسكوني شكل گرفته كه شامل اتاق ها، نشيمن و آشپزخانه مي باشد و در طبقه پايين و ديگر جبهه هاي حياط به فضاهاي انبار، مستراح و محل نگهداري دام و علوفه اختصاص يافته است. و در خانه هاي دوطبقه بناهاي مسكوني داراي بالكن در طبقه اول (طبقه بالا) مي باشند.

 

 

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  29  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنیدپرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 4,700 تومان
نمایش لینک دانلود پس از پرداخت هزینه
ایمیل
موبایل
کمک به هزینه درمان بیماران سرطانی

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
0A2F8413_442867_9286.zip21.4k