مقاله فارسی .

ارائه بیش از 25000 مقاله فارسی word

دانلود مقاله بررسی سیستم حسابداری مصرفی / تولیدی در اراضی کشاورزی اتحادیه ی اروپا

 

 

در بین گروه های مزارع متمرکز ، متغیر های زیادی در کارامدی تولید وجود دارند که به کارایی محیطی مربوط می شوند . دو مثال از هلند که یکی از بزرگ ترین کشور های اروپایی در کشاورزی است نشان می دهد که :
 در سال 96/1995 ، 33 درصد از کشاورزان تولید کننده لبنیات هلندی با تولید 500/11 کیلوگرم در هر هکتار ، مازاد نیتروژن کمتر از 400 کیلوگرم در هر هکتار داشتند، از طرف دیگر 33 درصد از کشاورزان تولید کننده ی لبنیات با تولید همیشگی کمتر از 500/11 کیلوگرم در هر هکتار مازاد نیتروژن بیش از 400 کیلوگرم نیتروژن در هر هکتار داشتند. (لانگلان 1997)
 در استعلام میان کشاورزان سیب زمینی هلندی که از قارچ ها در برابر فیتوتروپ ها استفاده
می کردند. 1 تا 21 کیلوگرم عناصر سازنده فعال در هر هکتار با متوسط 10 کیلوگرم در هر هکتار وجود داشت . تفاوت های کاربردی به ازاء 70-60 درصد از هر دوز د ر هر عملکرد و به ازاء 40-30 درصد تعداد عملکرد ها مشخص شده است.
اطلاعات مدیریتی کافی ، پیش نیاز مهمی است که به کشاورزی کمک می کند کارایی بیشتری داشته باشند و تاثیرات محیطی را کم می کنند . اطلاعات مدیریتی را می توان با سیستم حسابداری مصرفی / تولیدی (IOA) ارائه کرد . از این رو مقایسه ی سیستم IOA و آنالیز نقش IOA به عنوان ابزار مدیریتی جهت بهبود کارایی مزارع و کاهش آلودگی محیط است.
در تعداد زیادی از کشورها از موازنه غذایی در سطح کشاورز ی به عنوان ابزار مدیریتی جهت کشاورزان و یا به عنوان پایه ی خراج در مازاد مثل مواردی که برای هلند عنوان شد ، استفاده می شود. سیستم حسابداری مصرفی / تولیدی دیگر مثل آفت کش انرژی است . ابتکار عمل زیاد ، برای گواهی نامه یا اهداف بازار یابی جنبه های مختلف را پوشش می دهند. کشور های متعددی مثل UK مفهوم عملکرد کشاورزی خوب ( GAP) را در یک سری راهنمایی برای کمک به مشاوران و کشاورزان توسعه داده اند که ریسک آلودگی خاک ، آب و هوا را زمانی کاهش می دهند که رشد کشاورزی از نظر اقتصادی ادامه می یابد (مثل MAFF 1998)
گرچه سیستم های IOA متعددی را در اروپا به کار می روند اما در حال حاضر بررسی کاملی برروی این سیستم ها ، هدف جزییات و کارایی آنها وجود ندارد . از این رو کشاورزی DG و محیط DG بررسی جامع و ارزیابی کلی برروی تجارب IOA انجام دادند.
سیستم حسابداری مصرفی / تولیدی در ایالت های متعددی اجرا می شود. در تأکید بر پهنا و ارسال آنها متفاوت است . این مسأله نسبتا به ماهیت (مثل کشاورزان یا تقاضا مثل سوپر مارکت ها ) عرضه نیروی ایجاد نیروی یجاد کننده ی این تاسیسات بستگی دارد . سیستم IOA را می توان به عنوان روش حسابرسی تعریف کرد که بر ضوابط اقتصادی (مثل مصرف غذا : گوشت ، شیر یا تخم مرغ تولیدی) بزرگ تر تمرکز دارد که تاثیرات محیطی در محصولات بی مصرف (مثل انتشار در سطح زمین ، خاکستر و هوا) از سیستم محصولات کشاورزی تحت بررسی را در نظر می گیرد. مورد آخر ، روش گسترده تری است که تولید و وضعیت از ضایعات احشام مثل گل و کود و حتی تاثیر روش بازیافت ((ضایعات )) را در تولید های بعدی مثل تبخیر NH3یا حذف نیترات و ... را نیز در نظر می گیرد.
CAP ، تعداد قابل توجهی را تهیه کرده است تا منحنی محیطی کشاورزی را بهبود دهد ، هرچند این مورد در بخش ها و مناطق به شکل یکسان انجام نمی شود. با وجود این که CAP اخیرا پذیرفته شده است و تقویت بعضی از این ابزار را احیا می کند اما هنوز هم مشخص نشده است که آیا کشاورزی EU در آینده ی نزدیک قادر به رسیدن به حالت شبکه ایی می باشد یا خیر . این مسأله با توجه به انواع کشاورزی متمرکز صحت می یابد.
از این دیدگاه ، بررسی عملکرد مزارع هر شخص در حسابداری مصرفی/تولیدی ، توجه زیادی به بررسی دارد تا آن را به عنوان ابزاری جهت ارزیابی (و افزایش بالقوه) کارایی محیط کشاورزان EU در نظر گیرد . در مفهوم شرایط منطقه ای ، آنالیز حسابداری به ایجاد استاندارد عملکرد های توصیه شده برای گروه ها ی مزارع در نظر گرفته شده با بهترین عملکرد ها برای هر دارنده ی زمین گفته
می شود. ممکن است از مفهوم (( عملکرد کشاورزی خوب )) معنای عملی برداشت شود در حالی که مورد آخر ابزار بالقوه برای بهبودی کارایی محیط در مزارع هر فرد می باشد.
با این وجود از آن جا که نیتروژن نشان می دهد که سیستم IOA (یعنی RARCOM- راهنمای حسابداری معدنی) تحت شرایط مازاد زیاد و در نتیجه ی غیر خطی بودن مصرف خالص و خسارت ها ، مفید تر ایت . این همان نکته ای است که در سند OSPAR_NEUT ، NUT/97/4/2 تایید شد.

 

2-1- هدف از این تحقیق :
هدف از این تحقیق تهیه ی خدمات کمیسیون (کشاورزی DG و محیط DG) با ارزیابی انتقادی تجارت بدون حسابداری مصرفی / تولید در سطح کشاورزی است. این گزارش درک بهتری از نقاط قوت و ضع سیستم IOA را نشان می دهد تا محیط کشاورزی را در اروپا دوستانه کند.

 

3-1- ساختار تحقیق
سه همکار پروژه این تحقیق را در طی مارس 2000 و مارس 2001 انجام دادند. دفتر اداره ی کشاورزی و محیط (CLM) در هلند است . و ADAS که در UK قرار دارد و DIAS که در دانمارک است ، همکاری زیادی در انجام این پروژه داشتند.
در فصل دو مرور جامعی بر وجود سیستم IOA در اروپا ارائه می شود . اطلاعات از طریق شبکه های سه همکار پروژه بدست آمده است . توسعه دهنده ی سیستم IOA پرسشنامه را که شامل سؤالاتی درباره ی طراحی (یعنی بخش و محیط ) ، مدیریت و اجرا (یعنی عوامل ایجاد شده توسط سیستم و داده های ورودی مورد نظر ) ، توجه و ارزیابی (یعنی کارایی) و اطلاعات اضافه ای که برای تحقیق های بعدی ارائه می شود ، پاسخ داد. خلاصه ی کوتاه در این گزارش آمده است .
در فصل 3 ده سیستم IOA برای تحقیقات بعدی انتخاب شده است. بر مبنای پرسشنامه ی همراه با جزییات ، گزارش جامعی پیرامون ده سیستم انتخابی IOA بدست آمد. خلاصه این گزارش ها در گزارش اصلی و در مقایسه با ده سیستم انتخابی IOA است .
در فصل 4 ، آنالیز و نقاط ضعف و قوت سیستم IOA از دو دیگاه جامعه و کشاورزی ارائه می شود. تعدادی جدول هم به بررسی تفاوت ها میان سیستم های IOA انتخاب شده کمک می کند. این آنالیز فصل کمی در مواردی دارد که فاقد داده های hard است.
در فصل 5 ، همه ی سیستم های IOA طی دهه ی گذشته توسعه یافته اند . توسعه ی بیشتر سیستم IOA در این فصل بحث و بررسی می شود. دلایل معرفی سیستم IOA نیز مثل پیشنهاداتی برای
روش های توسعه ی آن ارائه خواهد شد.

 

 

 

 

 

فصل 2
بررسی

 

 

 

 

 


1-2- خلاصه :
از241 پرسش نامه ای به 20 کشور فرستاده شد ، 55 مورد از فرم های کامل شده برگشت داده شدند. هیچ اطلاعاتی درباره ی سیستم های پرتغال و یا آمریکا بدست نیامد . مواد مغذی 91 درصد سیستم ، آفت کش 38 درصد ، انرژی 29 درصد و موارد دیگر شامل 44 درصد ، پوشش داده شده بودند. تقریبا نصف سیستم بیش از یک موضوع را پوشش می داد که رایج ترین آنها سیستم مواد مغذی بود. بخش خاک زراعی اغلب با سیستم 76 درصد یعنی با لبنیات 62 درصد و خوک 56 درصد که از بخش های اصلی احشام می باشد پوشیده شده بود. پاسخ دهندگان این گونه قضاوت کردند که 65 درصد از سیستم ها حداقل کارایی متوسط را در بهبود نسبت مصرفی به تولیدی داشته اند. بیشترین نسبت کاهش در سیستم هایی روی می داد که بخش احشام را داشتند و یا از محصولات باغبانی محافظت می کردند . بیش از نیمی ازکشاورزان 56 درصد نظر خوبی راجع به این سیستم داشتند يا، نظریه های منفی و بد بیشتر به علت اثری آن بر درامد بود تا نوع سیستم یا مدیریتی . درکبالا بیشتر شبیه به سیستم های جبرانی بود. درآمد کشاورزان در بخش خاک زراعی و لبنیات توسط سیستم بهبود می یافت و آثار منفی بیشتر در بخش باغبانی بودند. دولت به عنوان نیروی اصلی در 38 درصد سیستم ها بود اما لزوما به عنوان نیروی هدایت کننده در پشت 15 درصد سیستم های جبرانی نبود و فقط یکی از آنها جبران شده بود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2-2-مقدمه
سیستم حسابداری مصرفی / تولیدی (IOS) در تاکید در گستردی وارسال تفاوت شایانی دارد. این مسأله به ماهیت نیروهای عامل ایجادشان بستگی دارد . ممکن است روش حسابرسی مشخص را تعریف کنند و یا روش گسترده تری برای پوشش تاثیرات محیطی و یا محصولات داشته باشند (که شامل تابش به سطح و یا آب ، خاک یا هوا است) . هدف از این پروژه تهیه ی کمیسیونی با ارزیابی انتقادی تجربه های حسابداری مصرفی یا تولیدی در سطح کشاورزی است . این گزارش اولین مرحله ی پروژه را پوشش می دهد که همه ی IOS های موجود را پیرامون املاک کشاورزی در EU مشخص کرده وچند مثال جالب از کشور های غیر از OECD EU آورده و اطلاعاتی راجع به آنها می دهد.
3-2- روش
1-3-2- موضوع
سیستم حسابداری مصرفی /تولیدی (سیستم IOA) برای مواد مغذی ،آفت کش ها و انرژی در
زمین های کشاورزی می باشد. سیستمIOA ، به این صورت تعریف می شود: سیستمی که مواد مصرفی، مواد مغذی ، آفت کش ها و انرژی مزارع را ثبت کرده و آنها را به تولید مربوط می سازد که ارزیابی کارایی محیط و تغییرات محیطی را امکان پذیر می سازد.
سیستم IOA یی که بررسی شد از واحد های با معنای محیطی استفاده می کند. سیستم IOA که مواردمصرفی یا تولیدی را در شرایط اقتصادی شرح می دهد ، بررسی می شود.
2-3-2- پوشش جغرافیای تحقیق
سه عنصر ائتلافی کشورها را به شرح زیر تقسیم کردند:
Uk (انگلستان ، ولز، اسکاتلند، ایرلند شمالی) ، جمهوری ایرلند، فرانسه، اسپانیا ADAS
دانمارک، سوئد، فنلاند، آلممان، استرالیا DIAS-EU
نروژی، سوئد، ایالات متحده ی آمریکا DIAS-non EU
هلند، بلژیک، لوکزامبورگ، پرتغال، ایتالیا، یونان CLM

 

 

 

 

 


3-3-2-روش تحقیق
روش های زیر به کار برده شد :
1-برای هر کشور (به جز کشورهای غیر EU ) که برای این کار ثبت نام کرده بودند ، ADAS ، DIASو CLM ، با وزارت کشاورزی ، اتحادیه ی کشاورزان و وابسته کشاورزی کشور خود با درخواست جهت تهیه ی اسمی برای سازمان و دلایل احتمالی که با رشد یا پیاده سازی سیستم IOA ارتباط داشت ، تماس داشتند.
2-ADAS، DIAS و CLM شبکه ی خود را برای لیست تماس های پرسنل در تمام کشورهایی که در این پروژه قرار داشتند شرح دادند تماس در کشورها به طرف دیگری نخصیص داده می شد که مبادله می کردند. منافع بالقوه ی سازمانی به این شرح اند :
- وزارت محیط
- سازمان تحقیقات
- سیستم IOA بازار
- زنجیره ی سوپر مارکت ها
- پردازش کنندگان گوشت
- تجارت علات
- سازمان باز میوه و تره بار
- صنعت و تجارت لبنیات
- خدمات مشورتی کشاورزی
3-از کشورهای غیر EU، DIAS ، گزارشECD را به منظور یافتن تماس های پرسنل در سیستم IOA غربال کرد.
4- ADAS،DIAS و CLM پرسشنامه هایی به همراه نامه (به زبان انگلیسی ) فرستادند تا با پرسنل آنها تماس برقرار کنند.
5- پس از این که ضرب العجل به پایان رسید ،ADAS،DIAS و CLM تماس های تلفنی برقرار کردند تا پاسخی یا درخواست تماس اشخاص را تحریک کنند.

 

 

 

 

 

4-2-3- پرسشنامه
پرسشنامه با سبک تیک زدن طراحی شد (ضمیمه ی 1 ) تا اطلاعاتی درباره ی موارد زیر جمع آوری کنند :
- طرح ومحتوی ، شامل اصل نیروی عامل در پشت سیستم
- مدیریت و سازمان شامل روابط مصرفی یا تولیدی
- توجه و ارزیابی شامل اطلاعاتی درباره ی کارایی
- اطلاعات موجود برای تحقیقات بیشتر

 

4-2- نتایج :
1-4-2 پرسشنامه های کامل شده
پرسشنامه و نامه های همراه با آن به 241 پرسنل در 204 سازمان مختلف مثل تعداد تماس ها ی داخلی در CLM ، DIAS و ADAS فرستاده شد . تا 27 ژانویه 2001 حدود 55 پرسشنامه ی کامل شده برگشت داده شد. پاسخ دهندگان از استرالیا (2) ، بلژیک(3)، دانمارک (6) ، انگلستان (9) ، فنلاند (2)، فرانسه (3) ، آلمان (5) ، یونان (1)، ایتالیا (2) ، لوکزامبورگ(1)، هلند(10) ، ایرلند شمالی (1) ، نروژ 1) ، جمهوری ایرلند (1) ، اسکاتلند (2) ، اسپانیا (2) ، سوئد (1) و سویتزرلند(2) بودند هیچ پاسخی از پرتغال یا آمریکا دریافت نشد. سیستم (گروه ها بر مبنای مناطق موضوعی )به صورت مختصر در ضمیمه ی 2 شرح داده شده اند.
تقریبا نیمی از سیستم بیش از یک منطقه ی موضوع را پوشش می داد.بیش از 54 پرسشنامه 91 درصد ، منطقه ی موضوع مواد مغذی را پوشش می داد در حالی که 38 درصد مربوط به آفت کش ها ، 24 درصد مروبط به انرژی ، 44 درصد مربوط به ضایعات بودند. با نگاهی به 30 مورد سیستم مجزا ، بیشتر آنها 26 مواد مغذی بر مبنای سیستم بودند در حالی که فقط3 مورد مروبط به آفت کش ها و 1 مورد مروبط به انرژی بود. اکثر از کار فتادگی بخش صنعت در جدول 1 آمده است . اکثر سیستم های کشاورزی بودند و بر مبنای کالا نبودند. بسیاری از پرسنل گزارش کردند که سیستم هایی که برای گوشت و محصولات مرغ خانگی بر مبنای سیستم کالا بودند بر مبنای موارد مصرفی یا تولیدی نبودن بلکه بر مبنای رفاه حیوانات بوده و برای این بررسی مناسب نبودند. به هر حال بعضی کالاهایی که بر مبنای سیستم IOA برای تولید بودند وجود دارند که معمولا با هدف نهایی محصولات گواهی شده می باشد که مصرف قابل ردیابی (و مورد تایید محیطی ) آفت کش ها و کود ها دارند. سیستم های دیگر نیز بر مبنای مزارعی شرح داده می شوند که قادرند محصولات گواهی شده تولید کنند که برچسب کیفیت داشته و فوایدی در بازار داشته باشد. این سیستم ها از تحقیقات و یا دولت در مثال اول ناشی می شود و یا به طور مستقیم از گروه های تولیدی یا سوپر مارکت ها بدست می آید.

 

جدول 1 ، درصد پرسشنامه های کامل شده که هر بخش صنعتی را پوشش می دهد.
موارد دیگر(شامل محصولات محافظت شده) کشاورزی مواد آلی طیور خوک مواد لبنی گوشت گاو یا گوسفند باغبانی خاک
31 49 44 56 62 45 53 76

 

دولت به عنوان نیروی عامل اصلی در 21 سیستم و در تحقیقات بعدی 2 سیستم دیگر معرفی شد. 9 سیستم وجود دارد که به عنوان نیروهای عامل شح داده می شوند. 8 سیستم وجود دارد که 4 مورد از آنها گرچه اختیاری هستند ، با این وجود به عنوان جبران برای کسانی شرح داده می شود که تمایل دارند ((کیفیت)) برای کمیت خاص به کار رود یا به طرح جبران محیط مربوط شوند. فقط 4 مورد از سیستم الزامی و 2 مورد از سیستم تعیین کیفیت توسط دولت هدایت می شوند.
نیمی از سیستم ها هیچ محدودیتی نداشتند و هر کجا محدودیتی وجود داشت به این صورت دسته بندی می شد: منطقه ی زراعتی (31 درصد ) ، تعداد احشام (24 درصد ) ، نوع خاک (24 درصد ) ، محل جغرافیایی (20 درصد ) ، تعداد زیاد احشام (16 درصد ) و موارد نا مشخص دیگر (15 درصد)
بیشتر عوامل تعیین کننده ی سیستم توازن مواد مغذی 53 درصد ، آفت کش ها 27 درصد ، موازنه انرژی 22 درصد و صافی نیترات 13 درصد بود . هیچ یک از 19 عامل دیگر دربیش از 3 سیستم استفاده نمی شدند و 8 مورد فقط توسط یک سیستم مورد استفاده قرار می گرفتند. هر کجا که مشخص بود ، موازنه مواد غذایی نیتروژن (N) ،فسفر (P) و پتاسیم ( K) را در 13 مورد ، NوP را در 12 مورد ،N فقط در 9 مورد و P فقط در 4 مورد پوشش داده می شد. دوسیستم نیز فلزهای سنگین را پوشش می دادند که هر دو آنها دانمارکی بودند.
کشاورزان اغلب در مجموعه ی پردازش شده (جدول 2) قرار داشتند . هیچ یک داده های یک سیستم را پردازش نمی کردند. ابزار پردازش داده فقط برای 67 درصد سیستم وجود داشت و 71 مجموعه ی راهنما یا کتابچه داشتند.

 

 

 


نتایج برای کشاورزان در گزارش های جامع(کتبی یا شفاهی ) در 65 درصد سیستم و در 40 درصد سیتم شرح داده می شود ، کشاورزان اطلاعات زیادی پیرامون کارایی بدست می آورند و مابقی کشاورزان از سیستم استفاده می کردند. رایج ترین مرجع برای مقایسه یا تفسیر محدودیت های اداری 49 درصد بودند که به دنبال آن این موارد وجود داشت . داده های تاریخی 38 درصد ، مقدار متوسط از مجموعه مزارع 29 درصد ، نظریه کارشناسی از بهترین عملکرد 27 درصد ، ودر آخر بهترین نتایج از مجموعه ی مزارع 22 درصد. هزینه اجرایی سیستم در شرایط زمانی در هر سال در 7 درصد
سیستم ها مشخص نشده است در حالی که مشخص است که به این صورت می باشد: 4> ساعت (22 درصد ) ، 16-4 ساعت(38 درصد ) یا 16<ساعت (33 درصد ) . تنظیمات سیستم در جدول 3نشان داده شده است.
جدول 3 ، تنظیم سیستم

 

 

 

کشاوزان برای هزینه های ملحق شده به 17 سیستم جبران می شود. 1 از این ها سیستم کالا است و 3 سیتم تعیین کیفیت است .تاثیر سیستم بر درآمد مزارع در جدول 4 آمده است ، در کل تاثیر مثبتی بر در آمد یک سوم سیستم ها به خصوص بخش خاکی و لبنیات دارند.

 


جدول4 ، تاثیر سیستم بر مزارع هر بخش

 

 

 


شش مورد از سیستم ها هنوز هم در مرحله ی تحقیق و طراحی اند. 12 مورد در طرح آزمایش و 35 مورد در حال استفاده هستند. قدیمی ترین سیستم در سال 1975 به کار برده شد و اخیرا در سال 2001 شروع شد . در کوچک ترین سیستم فقط 2 کشاورز و در بزرگ ترین سیستم 000/80 کشاورز وجود داشت.
از پاسخ دهندگان تقاضا شد در مورد کارایی سیستم در موازنه مصرفی / تولید نظر بدهند. 12 مورد قادر به انجام این کار نبودند و 20 مورد تاثیرات آن را بررسی کردند. در 35 سیستم،پاسخ دهندگان فکر می کردند که کاربرد ان منجر به کاهش در این نسبت شده است . زمانی که محدوده ی کمی از 5/0 تا 90درصد بیشترین کاهش مقادیر را داشت ،در سیستم هایی رخ می داد که در بخش غلات محافظت شده ی باغبانی وجود داشتند ( پاسخ دهندگان مشخص نکردند که بخش های کاهش یافته به چه چیزی بر می گشتند شواهد مستند پیرامون موثر بودن آن فقط برای 2سیستم خوب یا بد گزارش شد ( و همه ی آنها برای کمی کردن تاثیر آن تلاش نمی کردند) یکی از این 20 مورد (ضمیمه ی 2 شماره ی 9 )، قادر به تفاوت گذاشتن میان بخش ها و مشخص کردن منافع بیشتر در بخش روزانه نسبت به بخش خاک و خوک بود اما بیشتر پاسخ دهندگان تفاوتی میان این بخش ها قائل نشدند . ابزار دیگر سنجش موفقیت توجه کردن به تعداد کشاورزانی بود که به طرحی ملحق می شدند . طرحی که به عنوان درصد آن دسته از پاسخ دهندگانی بود که انتظار ملحق شدن آنها می رفت. فقط نیمی از پاسخ دهندگان قادر به قضاوت کردن بودند . تعداد کمی (7) از سیستم ها بیشتر 75 درصد درکداشتند (جدول 5) و 5 مورد سیستم جبران بودند. کشاورزانی که به سیستم ملحق شدند در جدول 6 نشان داده شده است. فقط به سه پاسخ دهنده گفته شد که کشاورزان به سیستم علاقه ای نداشتند و در مثال دیگر نظریه ی خوب زمانی وجود داشت که برای نصیحت به کار می رفت اما عقاید زمانی به عقیده ی بد تغیر می کرد که برای اهداف مالیات دهی به کار برده می شد. عقاید کشاورزان از سیستم خواه سیستم کالا بود یا جبران بود یا مقدار تفاسیر دریافتی مستقیما به موضوع پوشش داده شده مربوط نمی شد. با این وجود نشانه ی روابط منفی با درآمد وجود داشت.
جدول 5

 

 

 

 

 

جدول 6 ، دیدگاه کشاورزان درباره ی سیستم

 

5-2-بحث
پاسخ به بررسی برای کمتر از یک سوم (31 درصد )پرسشنامه فرستاده شده و پاسخ های در یافت شده ما ناامید کننده بود ( از جمله موارد منفی) . همچنین در تعریف سیستم IOAو در برخی مثال های ائتلافی مشکلاتی وجود داشت که از نظر پاسخ دهندگانی که سیستم آنها سیستم واقعیIOA و عودت صفر را پذیرفته بودند مجبور به ایستادگی بودند. 55 پرسشنامه ی نهایی شامل برخی ابزارهای طراحی بود در حالی که IOA های نادرست برای کل سیستم IOA پیشرو بودند .
بیشتر پاسخ دهندگان متوجه شدند که مشخص کردن رقم برای کارایی سیستمشان در پرسشنامه مشکل است . سیستم هایی که در حال استفاده بودند یا از آنها استفاده نمی شد داده های مربوطه ی بیشتری به طرح های آزمایش داشتند. نیروی پیش برنده ( دولت یا تحقیق ) نیز به عنوان عامل مهمی در داده ها موجود بود اما ماهیت طرح از مطالب جبرانی یا کالا عوامل مدیریت مثل کسی بود که اکو را تنظیم کرده اما هیچ تاثیری نداشته بود ، به پاسخ دهندگان متعدد گفته شد که سیستم آنها اینقدر جدید است که هیچ داده ای ندارد اما اینقدر گزارش شد که فقط یک سیستم است که شواهد مستند پس از یک سال خواهد داشت. استفاده از داده های احیا شده ی این سیستم ها ، یعنی در جایی که به نظر می رسد شواهد مستند از تغییر درصد در نسبت IO در آنالیز ساده ی برگشت وجود داشته باشد ، تعیین این مساله بود که چه عواملی بیشترین کاهش را داشته اند. (مقدار صفر به سیستم های بدون نتیجه و اختیاری) 1-برای مواردی که اختصاص داشت ( نسبت آنها افزایش داشت). مهم ترین عامل ، بخش بود و گرایش 47 درصد از متغیرها در نسبت IO به بخش احشام و 28 درصد به بخش محصولات محافظت شده ی باغبانی ممکن بود. مورد آخر با توجه به دو سیستم با 90 درصد کاهش در نسبت IO بود. در بررسی دقیق تر در وظیفه ی 3 ، تفاوت های میان بخش ها با دقت بیشتری بررسی شده اما مفاهیم بررسی اولیه این است که ممکن است سیستم های IOA ، تاثیرات مفیدی در نسبت IO در همه ی بخش ها نداشته باشد.
اطلاعات در مورد تاثیر شرایط درکبه 3 سیستم محدود می شود که فقط سه مورد آنها الزامی است، جالب اینجاست که در مورد آنها درککمتر از 100 درصد- 75 بالقوه است . یک سیستم تعیین کیفیت حدود 100 درصد – 75 درکرا نشان داد. هیچ یک از موارد دیگر ارقام درکرا نشان ندادند. بیشترین عامل افزایش درک جبران بود، 23درصد سیستم با 50 درصد >درک در مقایسه با 50 درصد مواردی با 50 درصد < درک جبران می شد. با استفاده از این پایگاه های داده ی این مستند که در پاراگراف قبل شرح داده شدند متوسط کاهش در نسبت IO برای 4 سیستم بیشتر بود( 50 درصد) یعنی هیچ تاثیری نداشت و درآمد کمتری در مقایسه با 21 درصد برای 7 سیستم داشت یعنی درآمد افزایش پیدا می کرد . این واقعیت را به ذهن بسپارید که نظریه های کشاورزان یا خیلی ضعیف بود یا به سیستم ربطی نداشت و این مسأله درآمد کاهش را ایجاد می کرد و به نظر می رسید که برای درک بالای سیستم IOA لازم است که جبران آن پرداخت شود.

 

سیستم پوشش دهنده ی مولد غذایی ، آفت کش ها، و نواحی مربوط به موضوع
شماره عنوان سازمان کشور
1 حساب های سبز لندزکونتورنت برای پلانتول دانمارک
این سیستم یک سیستم انتخابی است که توسط پیشنهاد دهنده توسعه یافته و می توان آن را برای خاک ، باغبانی ، لبنیات ، گوشت گاو ، گوشت گوساله ، بخش ماکیان و خوک نیز به عنوان کشاورزان سازمانی توسعه داد . این برنامه ی آزمایش در سال 1999 شروع شد و در حال حاضر در خارج از کشور دانمارک به کار نمی رود. به کشاورزان توصیف خاص و کتبی بر مبنای محدودیت ها و یا اهداف رسمی داده می شود که بهترین نتیجه را از مزارع و داده های تاریخیشان داد. به نظر
می رسید که نسبتا مؤثر باشد . مواد مغذی به عنوان مازاد و پوشش NPK و مس شرح داده شده و آفت کش ها به عنوان TFI و عناصر فعال شرح داده می شود ، انرژی در هر هکتار و یا بر واحد احشام به کار می رود. استفاده از آب نیز پوشش داده شده است .
2 کوامیلا-آماس لندزکونتورت برای پلانتیل دانما رک
این سیستم اختیاری توسط کسانی توسعه یافت که از خاک ، مواد لبنی و بخش های مربوط به خوک مثل کشاورزان سازمانی استفاده می کردند. این طرح آزمایشی در سال 1997 شروع شد و در حال حاضر در خارج از دانمارک استفاده نمی شود ،به کشاورزان توضیحات خاصی بر مبنای بهترین نتایج از مزارع دیگر به دست آمد به نظر می رسد که نسبتا موثر باشد. مواد غذایی به صورت موازنه آفت کش ها می باشد و انرژی به کار رفته نیز محاسبه می شود. آب نیز پوشش داده می شود.
3 موارد اخلاقی برای مزارع احشام دیاس دانمارک
این سیستم اختیاری توسط محققانی توسعه یافت که از موارد لبنی و بخش خوک مثل بخش کشاورزان استفاده می کردند. این طرح آزمایش در سال 1994 شروع شد ودر حال حاضر در خارج از دانمارک استفاده نمی شود. به کشاورزان توضیح خاصی بر مبنای اهداف یا محدودیت های ، نتایج متوسط از مزارع دیگر و داده های باغبانیشان داده شد. به نظر می رسد که نسبتا مؤثر باشد . مواد غذایی به عنوان مازاد شرح داه شد و NPK مس و روی را پوشش داده و به عنوان کارایی NP به کار
می روند ، آفت کش ها به عنوان TFI و درصد مناطقی که هنوز اجرایی نشده شرح داده می شود ، انرژی محاسبه شده بر مبنای تولید است . فشردگی خاک کیفیت طبیعی و استفاده از آنتی بیوتیک ها نیز وجود دارد.
4 مدیریت محیط برای کشاورزان واحد هرتفورثر انگلستان
این سیستم اختیاری توسط دولت سرمایه گذاری شد و توسط محققان با مشاوران توسعه یافته است که از خاک ، باغبانی ، گوشت گاو یا گوشت گوساله ، مواد لبنی ، بخش طیور و خوک مثل بخش های کشاورزی استفاده می کنند. این طرح در UK از سال 1997 شروع شده و در سطح بین المللی نیز مورد توجه قرار گرفته است. به کشاورزان توضح خاصی بر مینای اظهارات کارشناسی از بهترین عملکرد و داده های تاریخیشان داده می شود . به نظر می رسد که کارایی زیادی داشته باشد. مواد غذایی (NPK)، آفت کش ها و انرژی به کار رفته محاسبه شده و به عنوان نرخ برگشت شرح داده می شود که مقیاس H-100 دارد. خاک ، نگه داری و تراکم زیستی پوشش داده می شوند.
5 تضمین تولید ADAS انگلستان
این سیستم اختیاری( در صورتی که از طرح برچسب استفاده کنند اجباری است) . توسط سازمان های بازار یابی توسعه یافته است که برای خاک و بخش باغبانی مناسب است. این طرح در سراسر UK از سال 1997 به کار رفته است. کشاورزان انتظار دارند تا از محدودیت ها و یا اهداف رسمی و اظهارات کارشناسانه در مورد بهترین عملکرد آگاهی داشته باشند. به نظر می رسد که نسبتا مؤثر باشد . کشاورزانی که با این نظریه موافقند تولید خود را با تضمین محصول و برچسب کیفیت بازار یابی
می کنند.
6 محصول تضمین شده (hartic) بررسی بین المللی انگلیس
این سیستم انتخابی( در صورتی که از طرح برچسب استفاده کنند اجباری است).توسط کشاورزان و سازمان های بازار یابی توسعه سافته اند که از بخش های باغبانی استفاده می کنند. (از سال 1997) در UK و بعضی از کشاورزان استفاده می شد.به کشاورزانی در هلند توضیح مخصوص کتبی به مبنای مقادیر متوسط مزارع دیگر و داده های تاریخی خود نشان داده می شوند. هیچ اطلاعاتی راجع به تاثیر آن وجود ندارد. کشاورزانی که با این موارد موافق بودند ، محصولات خود را با تضمین کیفیت و برچسب اطمینان بازار یابی می کردند.
7 نشانه های کشاورزی اکولوژیکی INRA فرانسه
این سیستم اختیاری توسط متخصصانی توسعه یافت که از بخش خاک استفاده می کردند . این طرح آزمایش در سال 1944 در فرانسه و آلمان شروع شد. به کشاورزان توضیح کتبی مخصوصی بر مبنای اظهارات کارشناس با بهترین عملکرد داده می شود ، به نظر می رسید که نسبتا مؤثر باشد. مواد غذایی به عنوان مقیاس خسارت ها الگو سازه شده برای N و تفاوت از بهترین عملکرد Pشرح داده می شد ، کاربرد آفت کش ها به صورتی شرح داده می شد که جنبه های ریسک آن را در نظر گرفته می شد. انرژی به صورت کاربرد های مستقیم و غیر مستقیم شرح داده می شد .آب نیز پوشش داده می شد.
8 ضوابط کشاورزی دوستانه از نظر محیطی Thurinsisch Londesavtalf fur landwirtschaff آلمان
این سیستم توسط دولت محققان و کشاورزان و مشاورانی توسعه یافت و برای بخش خاک ، باغبانی ، گوشت گاو، گوشت گوساله ، مواد لبنی و بخش طیور مثل بخش های کشاورزی به کار برده می شد. این طرح آزمایش از سال 1994 شروع شد و تا کنون نیز ادامه داشته است. به کشاورزان توضیحات خاص کتبی و شفاهی در مورد اظهارات کارشناسی برای بهترین عملکرد داده می شد. موارد مصرفی از زمان معرفی افزایش می یافتند ، آفت کش ها به عنوان نقاط اضافی بودندو موازنه انرژی در هر هکتار محاسبه می شد. آنالیز خاک ، موازنه انسانی و تراکم زیستی نیز پوشش داده می شد. کشاورزان برای استفاده از این سیستم تشویق می شدند.
9 برچسب های محیط CLM هلند
این سیستم اختیاری( اگر از طرح برچسب استفاده می شد اجباری بود)، در ابتدا توسط دولت سرمایه گذاری شد و سپس توسط مشاورانی که از بخش های خوک ، خاک و باغبانی( از جمله محصولات ومیوه ها) استفاده می کردند. به کشاورزان توضیحات خاص کتبی بر مبنای اهداف یا محدودیت ها ی رسمی داده می شد، به نظر خیلی مؤثر بود. مواد غذایی به عنوان موازنه و پوششN و P شرح داده می شدند. آفت کش ها به عنوان عناصر سازنده فعال بود و انرژی در هر واحد محصول محاسبه
می شد. کشاورزانی که با این موارد موافقت می کردند پیشنهاد می شد که محصولاتشان را با کیفیت برچسب AMK تولید کنند.
10 فرصت های محیطی در کشاورزی SEPA اسکاتلند
این سیستم اختیاری را دولت سرمایه گذاری می کرد و محققانی آن را توسعه می دادند که از خاک، گوشت گاو ، گوشت گوساله ، مواد لبنی و بخش خوک و طیور مثل بخش های کشاورزی استفاده می کردند. این طرح آزمایش در سال 1999 شروع شد و بر مینای راهنمایی های انگلستان و ولز بود اما در حاال حاضر در خارج از اسکاتلند به کار نمی رود. به کشاورزان توضیحی مخصوص و کتبی درباره ی بهترین نتایج مزارع دیگر داده می شد. به نظر می رسید که نسبتا مؤثر باشد . مواد غذایی آفت کش ها و انرژی به صورت پوند در هر هکتار برای مزارع در نظر گرفته می شدند. آب،مواد زاید (مثل بسته بندی ) و محصولات دامپزشکی نیز پوشش داده می شد.
11 نرم افزار REPRO Inst AG Eng Bornim آلمان
این سیستم اختیاری مشاورانی توسعه دادند که از خاک ، باغبانی ، گوشت گاو ، گوشت گوساله و لبنیات و بخش طیور و خوک مثل بخش های آلی استفاده می کردند. این طرح آزمایش در سال 1996 شروع شد و در حال حاضر در خارج از آلمان به کار نمی رود. به کشاورزان توضیحات خاص بر مبنای اهداف یا محدودیت های رسمی ، متوسط نتایج مزارع دیگر و اظهارات کارشناسانه درباره ی بهترین عملکرد داده می شد ، به نظر می رسید که نسبتا مؤثر می باشد. مواد مغذی به صورت بالانس شرح داده می شدو NPK را پوشش می دادند. آفت کش های به کار رفته شده ثبت شده و استفاده از انرژی نیز به صورت نسبت مواد مصرفی / تولیدی و به صورت شدت مواد مصرفی محاسبه می شود . بالانس خاک گیاهی و دینامیک ، نیز پوشش داده می شدند.

 

12 انتخاب طبیعی Tesco Tesco انگلستان
این سیستم اجباری برای کشاورزان و باغبانانی است که تمایل به فروش محصول به سوپر مارکت ها دادند. این طرح از سال 1991 در UK مورد استفاده قرار گرفته و در حال حاضر بین المللی نیز شده است .یه کشاورزان توضیحات مخصوص کتبی بر مبنای اهداف یا محدودیت های رسمی داده
می شد که از مزارع دیگر به دست آمده و بهترین عملکرد کارشناس است ، هیچ اطلاعاتی راجع به مؤثر بودن این سیستم وجود ندارد. مواد مغذی متفاوت از بهترین عملکرد شرح داده می شوند.
آفت کش ها به صورت TFI شرح داده شده و انرژی در هر هکتار محصول محاسبه می شود. مواد زاید( مثل بسته بندی، شستشوی سبزیجات ) سلامتی کارمندان و تراکم زیستی از مواردی هستند که پوشش داده شدند.
13 سیستم پایانی Helsingfors univeritat فنلاند
این سیستم داوطلبانه را دولت توسعه داد که ازبخش های خاک ، باغبانی ، گوشت گاو ، گوشت گوساله ،بخش طیور و خوک مثل بخش های کشاورزی استفاده می کنند. این سیستم در EU از سال 1985 توسعه یافت به کشاورزان هیچ توضیحی داده نشد. گرچه نتایج با اهداف یا محدودیت های رسمی و داده های تاریخی مقایسه می شدند به نظر می رسید که نسبت به استفاده از N و P سیستم نسبتا مؤثر می باشد. کشاورزان برای استفاده از این سیستم تشویق می شدند.
14 اکبرت هین تولید شده کنترل محصول CLM هلند
این سیستم داوطلبانه برای سازمان بازار یابی اکبرت هین توسعه یافت که از خاک ، باغبانی ، محصولات حفاظت شده و بخش میوه جات استفاده می کردند. به نظر می رسید که نسبتا مؤثر باشد . مواد مغذی به صورت توارن شرح داده شده و آفت کش ها با عبارت های نرخ بسامد و عناصر سازنده شرح داده می شدند. کشاورزان را برای استفاده از این سیستم تشویق کردند.
15 تولید محصول با آگاهی CLM هلند
این سیستم داوطلبانه را کشاورزانی توسعه دادند که از بخش های باغبانی ، محصولات حفاظت شده و میوه ها استفاده می کردند. این طرح از سال 1996 به کار برده شد. به کشاورزان توضیحات کلی بر مبنای متوسط نتایج بدست آمده از کشاورزان دیگر داده می شد. به نظر می رسید نسبتا مؤثر باشد. مواد مغذی به صورت P و N شرح داده می شدند. به بعضی نقاط برای جایزه عدم استفاده از
آفت کش ها اعلام می شد. کشاورزان برای استفاده از این سیستم تشویق می شدند.

 

16 Plan tor Universita di padova ایتالیا
این سیستم داوطلبانه را مشاورانی توسعه دادند که از خاک ، باغبانی ، گوشت گاو ، گوشت گوساله ، مواد لبنی و بخش خوک استفاده می کردند. این طرح آزمایشی در سال 1999 بر مبنای توسعه در دانشگاه مینیوستا در آمریکا شروع شد. به کشاورزان توضیحات مخصوص کتبی بر مبنای اهداف و محدودیت ها و اظهارات کارشناسانه با بهترین عملکرد داده می شد. هیچ اطلاعاتی درباره ی مؤثر بودن این سیستم وجود ندارد. مواد مغذی ( Pو N) به عنوان شاخص مربوط به خسارت وآفت کش ها به عنوان شاخص مربوط به خسارت و ریسک شرح داده شده اند. خسارت خاک نیز پوشش داده شده است.
17 acopoint موسسه ی کشاورزی آلی استرالیا
این سیستم داوطلبانه را دولت توسعه داد و از خاک ، باغبانی ، گوشت گاو یا گوسفند ، مواد لبنی ، بخش طیور و خوک استفاده می کرد. این سیستم از سال 1995 در استرالیا و توسط چند محقق در آلمان و فرانسه شروع شد. به کشاورزان توضیح مخصوص کتبی بر مبنای اطلاعات و کارایی آن داده شد. مواد مغذی و آفت کش ها به نقاطی مناسب برای کشاورزی فرستاده شدند. کشاورزان برای این طرح تشویق شدند.

 

18 TIBER (مواد مصرفی مورد نظر برای محیط بهتر روستایی) میراث ملی اسکاتلندی اسکاتلند
این سیستم داوطلبانه را دولت توسعه داد و از خاک ، باغبانی ، گوشت گاو یا گوسفند ، مواد لبنی ، بخش طیور و خوک مثل کشاورزی استفاده می کرد. در اسکاتلند از سال 1994 به کار می رفت. به کشاورزان توضیحات خاص شفاهی یا کتبی بر مینای اهداف یا محدودیت های رسمی داده می شد . کشاورزان برای استفاده از آخرین تکنولوژی ها جهت کاهش مواد مصرفی اعلام می شد. هیچ اطلاعاتی درباره ی مؤثر بودن این روش وجود ندارد . استفاده از مواد مغذی (NPK) و آفت کش ها به بارگیری محیط منتقل شد . مواد بی مصرف (مثل بسته بندی) نیز پوشش داده شدند.
19 IPPC ADAS انگلستان
این سیستم اجباری را دولت و برای نگه داری خوک و طیور با تعداد زیاد احشام توسعه داد. این سیستم هنوز هم اجرا نشده. به کشاورزان توضیحات خاص کتبی و کتابچه راهنما داده می شد.

 

20 سیستم herd book از لوکزامبورگ(FHI ) فدراسیون هردبورگ لوکزامبورگ
این سیستم داوطلبانه (در صورتی که از طرح برچسب گوشت گاو استفاده شود، اجباری است. ) کشاورزانی توسعه دادند که از خاک ، گوشت گاو یا گوساله ومواد لبنی و بخش خوک به عنوان واحد کشاورزی استفاده می کردند. این سیستم از سال 1992 در لوکزامبورگ و بلژیک شروع شد. به کشاورزان توضیحات خاصی بر مبنای نتایج مزارع دیگر، اظهارات کارشناسان درباره ی بهترین عملکرد و داده های تاریخی داده شد. به نظر می رسید سیستم مؤثری باشد. مواد مغذی و انرژی به عنوان بالانس و کارایی شرح داده شدند. استفاده از محصولات دو گانه ضایعات نیز پوشش داده شد. کشاورزانی که با این موارد موافق بودن ، قادر به بازار یابی گوشت گاو با برچسب کیفیت FHL بودند. کشاورزان مجبور به استفاده از این سیستم بودند.
سیستم پوشش مواد غذایی
1 موازنه ثابت Fed-off and Res center Agric استرالیا
این سیستم انتخابی را مشاورانی توسعه دادند که از خاک ، باغبانی ، گوشت گاو ، گوشت گوساله ، مواد لبنی و بخش های طیور و خوک به عنوان کشاورزی استفاده می کردند. این طرح آزمایشی از سال 2000 شروع شد. به کشاورزان توضیحات شفاهی مخصوصی بر مبنای محددیت ها یا طرح ها و اظهارات کارشناسی با بهترین عملکرد داده شد. تصور می شد که تاثیر نسبتا مثبتی داشته است. مواد مغذی به عنوان موازنه شرح داده شده و NPK را پوشش می دهند . کشاورزان مجبور به استفاده از این سیستم بودند.
2 موازنه حیوانی Vlaasme Landm aatchappij بلژیک
این سیستم دولتی هنوز هم تحت توسعه است و از گوشت گاو ، گوشت گوسفند ، بخش خوک و طیور در سال 2001 ایجاد شده است. به کشاورزان توضیحات کلی بر مبنای اهداف یا محدودیت های رسمی داده شد. مواد مغذی (PوN) بر مبنای تولید حیوانی اند. کشاورزان مجبور به استفاده از این سیستم بودند.
3 موازنه مارک Vlaamse Landmaatchappij بلژیک
این سیستم داوطلبانه را دولت توسعه داد که از خاک و بخش لبنی استفاده می کند. این طرح آزمایش در سال 200 در بلژیک شروع شد. به کشاورزان توضیحات کلی بر مبنای اهداف یا محدودیت های رسمی داده شد. مواد مغذی (فقطN ) به عنوان مازاد شرح داده شده و کمتر از 90 کیلوگرم در هر هکتار در پایان فصل رشد بوده است. کشاورزان مجبور به استفاده از این سیستم بودند.

 

4 موازنه کشاورزی Vlaasme Landm aatchppij بلژیک
این سیستم داوطلبانه را دولت توسعه داد که ازخاک، باغبانی ، گوشت گاو یا گوشت گوسفند ، مواد لبنی ، بخش خوک و طیور مثل بخش های کشاورزی استفاده می کنند. این سیستم از سال 2001 در بلژیک شروع شد . به کشاورزان توضیحات کلی داده شد. مواد مغذی به صورت متعادل شرح داده شده و NوP را پوشش می دادند. کشاورزان مجبور به استفاده از این سیستم بودند.
5 سیستم خوک Lands Kontoret Forfor Planteavl دانمارک
این سیستم داوطلبانه را مشاورانی توسعه دادند که از مزارع خورک استفاده می کردند. این سیستم در اصل از سال (1980) توسعه یافت یا کارایی تولید را محاسبه کند و مواد مغذی در سال 1989 اضافه شدند. این سیستم در دانمارک ، نروژ ، سوئد به کار می رود. به کشاورزان توضیحات خاص کتبی بر مبنای متوسط و بهترین نتایج مزارع دیگر و داده های آنها در هر هکتار داده شد. به نظر نمی رسید که تاثیری بر نسبت مواد مصرفی با تولیدی داشته باشد . مواد مغذی (NوP) بر مبنای هر خوک و بر مبنای هر مزرعه شرح داده می شدند.
6 نیتروژن الزامی Lands Kontoret For Plan teav دانمارک
این سیستم الزامی را مشاورانی توسعه دادند که از خاک ، باغبانی (محصولات محافظت شده) ، گوشت گاو گوشت گوسفند ،بخش خوک و طیور مثل کشاورزی استفاده می کردند. از سال 1999 در دانمارک مورد استفاده قرار گرفت. به کشاورزان توضیحات مخصوص کتبی یا شفاهی بر کتبی اهداف یا محدودیت های رسمی داده می شود. به نظر می رسید این سیستم نسبتا مؤثر باشد. مواد مغذی بر مبنای تقاضا و مصرف بودند.
7 الگوی چرخه ی N IGER انگلستان
این سیستم داوطلبانه را محققانی توسعه دادند که از گوشت گاو یا گوسفند مثل بخش های کشاورزی استفاده می کردند . این طرح آزمایشی را محققان از سال 1995 در UK و در سطح بین المللی به کار بردند به کشاورزان هیچ توضیحی داده نشد . مواد مغذی (فقط N) ، موازنه توده ی تجربی را نشان
می داد.
8 طرح مناطق حساس نیتراتی MAFF انگلستان
این سیستم داوطلبانه را دولت توسعه داد که برای خاک، باغبانی ، گوشت گاو و گوسفند ، مواد لبنی ، بخش های خوک و طیور به کار می رود. این طرح برای بخش های خاصی در انگلستان محدود شد ودر سال 1990 شروع شد ، و در حال حاضر از مرحله خارج شده است. به کشاورزان توضیحات کلی بر مبنای داده های تاریخی داده شد. مواد مصرفی N را کاهش داد و نیترات به 20 درصد رسید. مواد مغذی به عنوان مواد مضر N در بخش ریشه شرح داده می شود. کشاورزان مجبور به استفاده از این سیستم بودند.
9 N&P Fote در مزارع MAFFDEMO ADAS انگلستان
این سیستم داوطلبانه را دولت سرمایه گذاری کرد و محققانی آن را توسعه دادند که از خاک ، مواد لبنی ، مزارع خوک و طیور استفاده می کردند.در حال حاضر ابزار تحقیقاتی بر مبنای اثبات مزارع در انگلستان در سال 2000 است. به کشاورزان توضیحات خاص کتبی بر مبنای نتایج مزارع دیگر و اظهارات کارشناسی بهترین عملکرد داده شد. مواد مغذی به عنوان موازنه شرح داده شدPو N را پوشش می دهند.
10 رفتار ADAS انگلستان
این سیستم داوطلبانه را دولت و محققان توسعه دادند که برای بخش صنعت و مطابق با بخش های آلی به کار می رود. این سیستم در UK و از سال 1997 به کار برده شد. به کشاورزان توضیحات خاص مبنی بر مبنای اظهارات کارشناسی با بهترین عملکرد داده می شد. به نظر می رسید که برای تقویت استفاده از نیتروژن در مواد آلی مفید باشد. مواد مغذی در N شرح داده می شوند و فقدان N از درخت زیتون به کار می رود.
11 موازنه مواد معدنی موسسه ی L Elevajem au Rheu فرانسه
این سیستم را مشاوران و محققانی توسعه دادند که از خاک ، گوشت گاو ، گوشت گوسفند ، بخش طیور و خوک مثل بخش های کشاورزی استفاده می کردند. این طرح آزمایش در فرانسه اجرا شد. به کشاورزان توضیحات مخصوص شفاهی یا کتبی بر مبنای متوسط و بهترین نتیجه ی مزارع دیگر و
داده ها تاریخی داده شد. به نظر می رسید سیستم نسبتا مؤثر می باشد. مواد مغذی به صورت مازاد شرح داده شده و NPK را پوشش می دادند.
12 EQUIF(Ferti-mievx) ANDA فرانسه
این سیستم داوطلبانه را محققان ومشاوران توسعه دادند که از بخش خاک استفاده می کردند: این سیستم به عنوان تست تحقیقی از سال 1997 در بخش های خاص فرانسه به کار برده شد. به کشاورزان توضیحات مخصوص کتبی بر مبنای نتایج مزارع دیگر و اضهارات کارشناسی با بهترین عملکرد و داده هی تاریخی داده های می شد . به نظر می رسید مواد مصرفی ده درصد کاهش داشته است. مواد مغذی (فقط N) به صورت موازنه و بر مبنای نسبت مواد مصرفی و ملزومات آن شرح داده شدند.

 

13 سطح موازنه مواد غذایی مزارع (STANK) SJV سوئد
این سیستم داوطلبانه را مشاورانی توسعه دادند که از خاک ، باغبانی ، گوشت گاو و گوسفند ، مواد لبنی و گوشت خوک مثل مزارع استفاده می کردند این سیستم از سال 1996 در سوئد به کار برده شد. به کشاورزان توضیحات مخصوص کتبی بر مبنای نتایج مزارع دیگر و داده های تاریخی داده می شد. به نظر می رسید سیستم نسبتا مؤثر باشد. مواد مغذی به صورت موازنه شرح داده شده و NPK را پوشش می دادند.
14 nutriNorm DSM Agro هلند
این سیستم را مشاورانی توسعه دادند که از خاک باغبانی و بخش مواد لبنی مثل موارد کشاورزی استفاده می کردند. از سال 1990 در هلند مورد استفاده قرار گرفت. به کشاورزان توضیحات مخصوص کتبی بر مبنای اهداف یا محدودیت های رسمی و داده های تاریخیشان داده می شد. به نظر می رسید مواد مصرفی 25 درصد کاهش داشته اند. مواد مغذی به صورت موازنه بر مبنای الگوهای بزرگ MINAS شرح داده می شود.

 

15 MINAS دولت هلندی هلند
این سیستم را دولت توسعه داد که از خاک باغبانی ، گوشت گاو وگوسفند ، مواد لبنی ،بخش طیور و خوک مثل بخش های کشاورزی استفاده می کرد. از سال1998 در هلند مورد استفاده قرار گرفت به کشاورزان توضیحات مخصوص کتبی در مورد اهداف یا محدودیت های رسمی ، بهترین نتایج مزارع دیگر و داده های تاریخیشان داده می شد.به نظر می رسید که سیستم نسبتا مؤثر باشد . مواد مغذی به صورت بالانس شرح داده شده و Nو P را پوشش می دهند.
16 طرح مدیریت مواد مغذی متقاطع بخش کشاورزی روستایی DEV ایرلند شمالی
این سیستم داوطلبانه را دولت توسعه داد که از


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 20,000 تومان
نمایش لینک دانلود پس از پرداخت هزینه
ایمیل
موبایل
کمک به هزینه درمان بیماران سرطانی

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
1099BF38_472996_8833.zip410.3k