مقاله فارسی .

ارائه بیش از 25000 مقاله فارسی word

دانلودمقاله نارسايي و موانع استقرار

 

 

 

 


نارسايي و موانع‌ استقرار كنترل‌هاي داخلي:
تجربه‌ نشان‌ مي‌دهد‌ اكثر‌ واحدهاي‌ اقتصادي‌ كشور داراي‌ نقاط ضعف‌ كم‌وبيش‌ قابل توجهي‌ در نظام كنترل‌هاي‌ داخلي‌شان‌ هستند و اين نقاط‌ ضعف با توجه‌ به تنوع‌ ماهيت‌ و فعاليت‌هاي‌ اين واحد‌ها‌ و سيستم‌هاي‌ كنترل‌ داخل‌شان‌ و شرايط‌ حاكم‌ بر آنها‌ بسيار متنوعند كه پرداختن‌ به تمامي آنها كه‌ مقدور است نه مفيد خواهد بود اما بررسي‌ها‌ نشان مي‌دهد كه بخش قابل‌ توجهي‌ از اين نقاط‌ ضعف‌ تقريباً با هم مشابه‌اند‌ و لذا تقريباً راه‌حل‌هاي‌ مشابهي هم دارند.
دلايل وجود نقاط‌ ضعف‌ در واحد‌هاي‌ اقتصادي‌ كشور ( اعم‌ از بخش‌هاي‌ خصوصي‌ و عمومي) را مي‌توان به دو دسته‌ي كلي‌ تقسيم كرد : عوامل‌ و موانع‌ برون سازماني‌ و عوامل‌ و موانع درون‌ سازماني
عوامل‌ و موانع‌ برون سازماني :
بخشي‌ از اين عوامل‌ و موانع‌ ريشه در‌ عوامل‌ فرهنگي‌، تاريخي‌ و اجتماعي‌ مردم كشور ما دارد، از قبيل‌ تمايل‌ بخشي‌ از جامعه به عدم تمكين‌ در مقابل‌ قوانين‌ و مقررات‌ يا به عبارت ديگر‌ قانون‌گريزي‌ و شخصي‌‌نگري‌ در مقابل‌ گروه‌نگري‌ و مقاومت‌ در مقابل‌ ضابطه‌مندي و سعي در دور زدن‌ ضابطه‌ها.
عادت بخشي از جامعه‌ به كم‌كاري‌ و زياد‌خواهي‌، حرف‌ زدن بيشتر‌ و عمل كردن كم‌تر، عدم پذيرش‌ مسؤليت‌ خطاها‌ و سعي در برون‌فكني‌ و ... اشاره كرد.
بخش‌ ديگري‌ از اين عوامل‌ ريشه در قوانين‌ و مقررات‌ موجود ناسازگار‌ با شرايط حاكم‌ و نيز مناسبات‌ استقرار يافته‌ عمليات توليدي‌ و تجاري‌ در كشور دارد. از قبيل مشكلات‌ موجود در قوانين‌ تجاري، قوانين‌ مالياتي‌ و قوانين‌ گمركي و...)
فصل مشترك‌ بخش عمده‌اي‌ از اين انتقادات‌ به ناسازگار‌ بودن و نارسا‌ بودن قوانين‌ و مقررات‌ تجاري موجود با شرايط موجود‌ يا مورد نياز و ضرورت بازنگري‌ و اصلاح آنها معطوف‌ است.‌ وجود قوانين‌ و مقررات‌ ناسازگار‌ و نارسا‌ خواه‌ و ناخواه‌ واحد اقتصادي زير نظر‌ يك مدير را تحت‌ تاثير قرار‌ مي‌دهد.‌ و هر چند كه مدير مورد نظر، قادر نيست‌ كه عوامل‌ و موانع‌ مزبور‌ را مرتفع ‌كند، ليكن‌ بايستي ( ضمن آگاهي‌ از وجود و تاثير آنها‌) از وجود‌ افراد مطلع‌ به اين امور جهت‌ شناسايي‌ محيط‌ اقتصادي‌ و عوامل موثر از اين طريق بر واحد‌ اقتصادي تحت‌ مديريت‌ خود استفاده كند و تدابير‌ يا كنترل‌هايي را طراحي‌ و مستقر نمايد‌ كه از بابت‌ موارد‌ مزبور‌ كم‌ترين آسيب‌ را ببيند‌ وجود مشاورين‌ اقتصادي‌ و حقوقي‌ و حتي جامعه‌شناسان‌ مطلع، آگاه به شرايط روز‌ و كارآمد.
عوامل‌ و موانع درون سازماني :
اين عوامل‌ هر چند كه از عوامل‌ برون سازماني‌ تاثير‌ مي‌پذيرند.
يكي از نقاط مشترك‌ اين عوامل مسئله‌ي تفكيك‌ وظايف‌ و وجود ثباتي‌ از جمله‌ آفت‌هاي عامل‌ كنترلي‌ تفكيك‌ وظايف است‌ اين‌ عامل‌ كنترلي مهم را بايد‌ با آگاهي‌ و ظرافت‌ به كار گرفت‌ تا از آن نتيجه‌ مطلوب‌ به دست آيد.
هر‌ چند كه براي تفكيك‌ وظايف در متون‌ تخصصي مربوطه‌ فرمول‌هاي‌ استانداردي طراحي‌ و توصيه‌ شده است، ليكن توجه‌ به عوامل‌ ياد شده‌ مي‌‌تواند‌ باعث تغيير‌ در نحوه‌ي به كار‌گيري‌ اين عامل كنترلي‌ از يك واحد اقتصادي به واحد اقتصادي‌ ديگرشود.
مثال نگارنده‌ زماني در شركتي‌ واقع‌ در يك شهر‌ بزرگ مشغول‌ حسابرسي‌ بود كه يكي‌ از اقوام‌ يكي از كاركنان‌ اداري اين شركت‌ به رحمت‌ ايزدي‌ رفت‌و ملاحظه‌ شد كه تقريباً تمامي كاركنان‌ كليدي‌ بخش‌هاي‌ اداري و مالي اين شركت‌ عليرغم‌ اسامي‌ گوناگوني‌ كه داشتند‌ سياه‌پوش‌ شدند.‌ پرس‌‌‌وجوها‌ معلوم ساخت‌ كه خويشاوندي‌ تنگاتنگي‌ بين اين افراد‌ برقرار است‌ و لذا سازوكار‌ تفكيك وظايف‌ در اين شركت‌ چقدر مي‌تواند غير قابل‌ اتكا‌ باشد.
تفكيك‌ وظايف‌ و مسئوليت‌ها به هر صورتي‌ كه طراحي‌ و اجراي شود بايستي دائماً تحت نظارت‌ و كنترل مديران‌ مربوط يا نمايندگان‌ آنها قرار گيرد‌ و به صورتي‌ سيستماتيك‌ هر از چند‌گاه يك بار‌ تغييراتي‌ در آنها داده شود.
مسئله‌ي اعتماد‌ بيش از حد به‌ همكاران‌ يا زيردستان‌ ـ از ديگر‌ نقاط‌ ضعفي‌ كه در واحدهاي‌ اقتصادي‌ كشورمان‌ ملاحظه‌ مي‌شود مسئله‌ي اعتماد‌ بيش از‌ حد برخي مديران‌ به زير‌دستان‌ يا همكاران است . مشغه‌ي زياد برخي‌ از مديران‌ شعف‌ مديريت با سوء مديريت برخي‌ از آنها و... از جمله مواردي‌ است كه مي‌تواند به عنوان دلايل ايجاد اين وضعيت‌ مطرح شود.
مسئله‌ي عدم بررسي و شناسايي‌ دارايي‌هاي ارزشمند‌ در معرض‌ سوء استفاده به طور سنتي‌ عادت كرده‌ايم كه‌ پول نقد‌ را به دليل‌ با ارزش‌ بودن و نيز‌ سهولت‌ سوء استفاده‌ از آن به سختي‌ محافظت‌ كنيم، اما نسبت‌ به مثلاً ماشين‌آلات‌ كه به دليل سنگيني و خصوصيات‌ ديگرشان‌ كمتر در معرض‌ سوء استفاده‌ قرار مي‌گيرند، كنترل‌هاي حفاظتي‌ كم‌تري‌ را اعمال‌ كنيم.
مثال شركت‌ توليد‌كننده لوازم‌ الكترونيكي‌ بود كه از پول‌هاي نقدش‌ به شدت در گاو‌صندوق محافظت‌ مي‌كرد، ليكن برخي‌ از قطعات‌ الكترونيكي‌ را كه عليرغم‌ اندازه و وزن‌ كمشان، داراي ارزش‌ زيادي‌ بودند‌ در ميان ساير قطعات‌ الكترونيكي‌ ديگر در محوطه‌ي كارخانه‌ ر‌ها ساخته‌ بود و فقط كافي بود‌ كه شخص‌ واردي در اين زمينه‌ كه در حين شناسايي‌ اين قطعات‌ و ارزش آنها، به بازار مصرف‌ و فروش آنها‌ نيز دسترسي‌ داشته باشد، به سهولت دست‌ به اقدام بزند.
مسئله‌ي ضعف‌ يا عدم برنامه‌ريزي در مورد ( فقدان‌ راهبرد‌ و تاكتيك) بي‌برنامگي‌ موجب مي‌گردد كه سمت‌ و سوي‌ مشخصي براي تحرك‌ واحد اقتصادي‌ و حد و حدود معين‌ و متناسبي‌ براي فعاليت‌هاي آن ايجاد نشود و در نتيجه‌ ارتباط‌ و هماهنگي‌ لازم بين‌ بخش‌هاي‌ مختلف‌ فعاليت‌ واحد برقرار نشود.
در مورادي مشاهده شده است كه شركتي در مقايسه‌ با توليد‌ سالانه‌اش‌ به ميزان ده سال مصرف‌ يك ماده‌ي اوليه‌ي خاص‌ را خريداري‌ كرده و اين و امر‌ علاوه بر محبوس‌ كردن مقاديري‌ از نقدينگي‌ شركت مشكلاتي‌ را در زمينه‌ي انبار كردن و نگاهداري اين موجودي‌ها و تحميل‌ هزينه‌هاي‌ غير ضروري‌ از اين بابت‌ به شركت و در برخي‌ موارد‌ نگهداري‌ بخشي از اين موجودي‌ها در فضاي‌ باز و نامناسب‌ و مالا‌ تحميل‌ زيان‌هاي ناشي از آسيب‌ و تخريب‌ آنها به شركت شده است‌ در اين گونه‌ موارد علاوه بر ضعف‌ نظام كنترل‌ داخلي‌ و سوء مديريت‌ به فساد‌ اداري و مالي را نيز نبايد از نظر دور داشت.
مسئله‌ي عدم توجه‌ مناسب‌ و كافي عامل نيروي انساني متخصص در اغلب‌ واحدهاي اقتصادي‌ به موضوع‌ پر اهميت‌ جذب و نگهداري‌ عامل نيروي انساني‌ متخصص‌ و متبحر توجه لازم‌ مبذول نمي‌شود و بهاي لازم به اين افراد داده نمي‌شود و بهاي لازم به اين افراد‌ داده نمي‌شود و لذا هر ساله‌ شاهد ريزش‌ و كاهش اين گونه افراد‌ در واحدهاي‌ اقتصادي‌ هستيم‌ و اين واقعيتي‌ است كه هر چند ممكن‌ است در كوتاه‌ مدت اثرات‌ خود را ظاهر‌ نكند‌ ليكن‌ در جهان پرشتاب‌ و پر رقابت‌ كنوني‌ قطعاً در ميان مدت‌ و بلند مدت‌ اثرات سوء خود را آشكار خواهد كرد.
اين موضوع‌ در رشد و حيات واحد‌هاي اقتصادي‌ به قدري‌ حياتي‌ و اساسي‌ است كه واحدهاي‌ اقتصادي‌ موفق‌ و معتبر‌ دنيا برنامه‌ريزي‌ و اجراي سياست‌هاي جذب و نگهداري‌ نيروي انساني‌ متخصص‌ را در صدر‌ برنامه‌هاي خود قرار داده‌اند.
مسئله‌ي‌ جذب‌ و نگهداري نيروي انساني‌ متخصص، موضوعي است كه علاوه بر سطح درون‌ سازماني‌ در سطح برون‌ سازماني‌ نيز مطرح است‌ و برگردانندگان‌ و سياست‌گذاران‌ و مديران جامعه‌ مسئوليت‌ دارند كه در اين زمينه‌ برنامه‌هاي‌ كوتاه‌مدت، ميان‌مدت و بلند مدت‌ مناسبي‌را طراحي‌ و اجرا كنند.
مسئله‌ي عدم استقرار حسابرسان‌ داخلي‌ در شركت‌ يا عدم استفاده‌ي موثر از آنها در صورت وجود به كلي‌ كنار گذاشته شوند.ضمن اين كه‌ مديران‌ اجرايي‌ با توجه‌ به خلاء به وجود‌ آمده، در حيطه‌ي امور تحت‌ مديريت خود و با توجه به نيازها، سلائق‌ و انتظارات‌ شخصي، روش‌هاي كنترلي‌ خاصي را تعيين‌ كرده و اجراي آنها را از كاركنان‌ تحت نظر‌ خود خواستار‌ مي‌شوند.‌ بدين ترتيب‌ پس از گذشت‌ مدتي، سيستم‌ طراحي شده‌ي اوليه از انسجام‌ و يكپارچگي‌ موردنظر ساقط مي‌شود و كارائي و اثر‌بخشي خود را از دست‌ مي‌دهد.

 

 

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله   26 صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنیدپرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 4,700 تومان
نمایش لینک دانلود پس از پرداخت هزینه
ایمیل
موبایل
کمک به هزینه درمان بیماران سرطانی

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
myFilename3552_483964_8150.zip18.8k