مقاله فارسی .

ارائه بیش از 25000 مقاله فارسی word

دانلود مقاله همبستگي بين اختلافات خانوادگي و افت تحصيلي

 

 

 

مقدمه :
در گذشته طرز فكري ازسوي برخي از دانشمندان و محققين عرضه شده بود كه براساس آن قائل بودند بعضي از افراد ذاتاً جاني و منحرف بدنيا
مي آيند در رأس اين گروه « لوبروز» قرار داشت كه پزشكي عالي مقام و محققي پرتلاش بود او در كتاب اساس جنايتكار به صراحت اعتراف كرده است كه سرشت و خميرة بعضي از انسانها جنايت نهفته است و چنين انساني پس از ولادت و رشد دروضع وموقعيتي قرار مي گيرد كه نمي تواند جنايت نكند تحقيات دانشمندان ديگر خلاف آنرا ثابت كرده است ولي اين نكته مورد تأييد همگان قرار گرفته است كه برخي از كودكان فاسد و شرور و جاني بار
مي آيند بدان خاطر كه در محيطي ناسالم رشد و پرورش يافته اند و در اين امر خانواده بيش ازديگر مراكز اجتماعي در كودك نقش دارد . زيرا كودك در خانواده شاهد زشتي ها ، زيبايي ها ، محبت ها و خشونتها ، درگيريها و حتي مرگ و ميرها ، خوردن و خفتن ، غم و شادي و تحت تأثير القائات و تذكرات و امر و نهي والدين وديگر اعضاي خانواده است . اين ملاحظات و مسموعات فكر و روان او را تشكيل ميدهد انگيزه هايي سازنده و يا ويرانگر در او پديد مي آورد و او را به رفتارهايي خاص ويژه واميدارد خانواده آموزشگاه رفتار و كردار است پدر و مادر و بزرگترهاي خانواده نخستين الگوهاي رفتاري وملاك اوليه و اعتباري كودكان ونوجوانان هستند وهر گونه ابراز تمايل والدين مطالعه وكسب دانش و ياپرداختن به هنر و ورزش چه بسا ذوق فكري كودكان و نوجوانان را بيدار و شكوفا و بارور سازد . همانطور كه هر گونه نكوهش و يا بي ميلي پدران و مادران مي تواند عامل كندي ايستي و يا پس رفتگي آنان را در زمينه هاي سرشتي فراهم آورد .
هر چند خانواده نوجوانانشان را بهتر درك كنند و با آنان دوستي نمايند آرامش و اعتماد به نفس در فرزندانشان بيشتر مي شود و نوجوانان در سايه بهره وري از آرامش و اعتماد بدست آمده برخورداري از بهداشت رواني مناسب توانايي خواهند يافت كه به سادگي از مرحلة حساس بگذرند و به زندگي خودبپردازند .

پيشينه هاي تحقيق
با بررسي در كتابخانه ها متاسفانه پيشينه هاي معتبري دراين زمينه نياورده ام جز دو مورد 1ـ گروهي از دانشجويان رشته مشاوره دردانشگاه آزاد
2ـ گروهي از دانشجويان رشته مشاوره در دانشگاه تربيت معلم پيرامون اين موضوع تحقيق كرده اند كه به نتايج مشابه با همين تحقيق دست پيدا كرده اند .

خلاصه تحقيق
برخي از عوامل و شرايط خانوادگي درايجاد تفاوتهاي فردي بين دانش آموزان نقش اساسي دارد در بعضي خانواده ها پيشرفت كودكان درامر تحصيل وموفقيت آنان دراين زمينه به عنوان يكي از ارزشهاي مهم تلقي مي شود و ارزشهاي خانواده نه تنها در انگيزه يادگيري و پيشرفت تحصيلي فرزند تأثير به سزايي داردبلكه با شرايط و موقعيتهاي آموزشي نقش تعيين كننده اي را ايفا مي كند به علاوه رفتاروالدين با يكديگر در تعامل آنها و به طور كلي وضعيت عاطفي خانواده بهداشت رواني كودك را تحت تأثير قرار مي دهد . هر كودكي در خانواده احساس طرد شدگي وناامني مي كند اعتماد به نفس و خود پنداري خود را از دست مي دهد چنين كودكاني به تدريج انگيزه يادگيري و پيشرفت را از دست مي هند واغلب به گروه مردود شدگان و شكست خوردگان در تحصيل مي پيوندند به دليل اهميت اين موضوع نقش خانواده در وضعيت تحصيلي فرزندان بخصوص افت تحصيلي اين تحقيق انجام گرفته است و فرضيه اصلي تحقيق ميني بر اينكه بين ميزان توافق والدين باهم و وضعيت تحصيلي دانش آموزان رابطه مستقيم وجود دارد تأييد مي گردد طبق اين تحقيق مي توان اين هشدار را داد عدم توفيق والدين روي روحيه و جسم و جان فرزندان چنان اثر مي گذارد كه جبران و علاج آن گاهي اوقات امكان ندارد پس بهتر است ازدواجمان را با فكر و منطق شروع كنيم و در نهايت زندگي آرام و دل نشيني داشته باشيم تا فردا فرزندانمان در زندگي و امور تحصيلي خود موفق و پيروز باشند .

«فصل اول»
بيان مسئله :
معمولاً در بين دانش آموزاني كه افت تحصيلي دارند خانواده هايي هستند كه ازاختلافات و ناسازگاري رنج مي برند در اين تحقيق مطالعه ارتباط اين دو وضعيت ( افت تحصيلي و اختلافات خانوادگي) مورد توجه قرارگرفته است .
تعريف لغوي وتعريف اصطلاحات مهم تحقيق :
ارتباط : پيوند ورابطه بين دو متغير كه از طريق ضريب همبستگي توصيف مي شود . ضريب همبستگي قدرت ارتباط بين دو متغير را نشان مي دهد .
خانواده در اصطلاح : خانواده عبارت از يك واحد است اجتماعي كه از ازدواج يك زن و مرد بوجود مي آيد وفرزندان حاصل از آن ازدواج آن را تكميل مي كنند .
( حبيب الله طاهري 1350)
اختلاف : منظور از اختلاف زن و شوهري كه باهم توافق ندارند كه موارد رفتاري اين اختلافات فهرست وار به صورت زير است :
1ـ نداشتن عقايد وسليقه هاي مشترك
2ـ عدم همكاري و صميميت در كارها و اداره خانواده
3ـ عدم توافق در نحوه تربيت فرزندان
4ـ سركوب زدن هر يك از زن و شوهر توسط ديگري
5ـ اختلاف بر سر مسائل جنسي
6ـ عدم توافق در ارتباطات اجتماعي با ديگران
7ـ نداشتن الگوهاي مشترك در وضعيت زندگي
افت تحصيلي : عدم پيشرفت در علم و تحصيل كه در اين تحقيق به صورت دفعات تجديدي يا دفعات مردودي مورد توجه قرار مي گيرد .
دفعات تجديدي : 1ـ فقط يكبار تجديد شده 2ـ دو بار تجديد شده
دفعات مردودي : 1ـ فقط يكبار مردود شده 2ـ دوبار يا بيشتر مردود شده
وضعيت تحصيلي : در اين تحقيق وضعيت تحصيلي دانش آموزان به سه گروه تقسيم شده است :
1ـ قوي ، داشتن معدل 20 ـ 17 در خرداد ماه
2ـ متوسط ، معدل 17 ـ 14
3ـ ضعيف ، معدل زير 14
متغيرهاي كنترل : در اين تحقيق از دانش آموزان در سنين 14 ـ 12 تست هوش ( فرم شماره 2 ريون )گرفته شده و افرادي كه IQ آنها بين 105=IQ تا 120 =IQ برگزيده شده اند سعي شده كلاسهايي انتخاب شود كه روش تدريس و بافت كلاس مشابه اي داشته باشند تا اين متغير ها نيز كنترل شوند .
هدف از تحقيق
1ـ شناخت عوامل خانوادگي مؤثر بر افت تحصيلي
2ـ آگاهي دادن به اولياء محصلين كه تا چه اندازه توافق با همسرشان دروضعيت تحصيلي آنها مؤثر است .
3ـ كم شدن افت تحصيلي در بين دانش آموزان

«فرضيه هاي تحقيق»
= وضعيت روايط خانوادگي بر وضعيت تحصيلي فرزندان مؤثر است .
= توافق والدين موجب پيشرفت تحصيلي فرزندان است .
= عدم توافق والدين موجب افت تحصيلي فرزندان است .

روش انجام تحقيق
«فصل دوم »
الف :جامعه آماري :
تحقيق حاضر بين زنان و مرداني كه داراي فرزند محصل هستند انجام شده است .

 

ب: نمونه آماري :
افراد اين نمونه بطور تصادفي از اولياء دختران و پسران مدرسه راهنمايي مجتمع راديويي بعثت كمال آباد كرج انتخاب گرديده است .

 

ج: ابزار ووسائل تحقيق :
پرسشنامه اي در اختيار افراد قرار مي گيرد و نظر آنها در مورد توافق با همسرشان و ديگر متغيرهاي پرسشنامه پرسيده مي شود و همچنين تست هوش براي سنجش و كنترل اين متغير .

 


متغيرهاي پرسشنامه :
1ـ جنسيت 2ـ سن 3ـ ميزان تحصيلات 4ـ وضعيت تأهل 5ـ بطور كلي سؤالات پيرامون توافق با همسر .

 

نحوه جمع آوري اطلاعات و روش آماري :
پرسشنامه اي در اختيار آزمودنيها قرار مي گيرد و سپس بارسم جدول و درج نتايج آن با بدست آوردن فراواني از آزمون مجذور خي وتي تفسير
مي شود .

« فصل سوم»
روش تجزيه و تحليل آماري داده ها :
1ـ در اين تحقيق از روش مجذور خي استفاده مي شود ومنطق استفاده از اين روش اين است كه چون دو گروه از لحاظ متغير هاي مختلفي كه به صورت كيفي ارزشيابي شده اند باهم مقايسه مي گردند در چنين مواردي مناسب ترين روش آماري كه به منظور آزمودن فرض مستقل بودن يك متغير از متغير ديگر بكار مي رود روش مجذور خي يا كااسكور x2 مي باشد .
2ـ روش ديگري كه بكار مي رود آزمون تي است كه براي مقايسه ميانگينهاي معدلهاي دو گروه بكار رفته منطق استفاده از اين روش اين است كه چند معدل راكه به صورت كمي و با مقياس فاصله اي سنجيده مي شود و با روش آزمودن تي معني دار بودن تفاوت ميانگينها روشن مي شود .
3ـ براي تنظيم پرسشنامه جهت كار آماري دو وضعيت خيلي زياد و زياد را در يك گروه زياد ، تا حدودي در گروه متوسط كم و اصلاً درگروه كم جاي داده ام .

 


ميزان توافق زوجين با هم

 

جمع زياد متوسط كم ميزان توافق دفعات مردود شدن مردود شدن يا نشدن فرزندان
56 (67/32)37 (32/13)11 (10)8 هيچ بار
16 (33/9)10 (81/3)2 (86/2)4 فقط يكبار
12 (7)2 (86/2) 7 (14/2)3 دوبار يا بيشتر
84 49 20 15 جمع

 

توافق كم هيچ بار
توافق كم يكبار
توافق كم دوبار يا بيشتر
توافق متوسط هيچ بار
توافق متوسط يكبار
توافق متوسط دو بار يا بيشتر
توافق زياد هيچ بار
توافق زياد يك بار


ميزان توافق در تربيت فرزندان

 

جمع زياد متوسط كم توافق در تربيت دفعات تجديدي با تجديد شدن يا نشدن
40 (76/24)30 (10/8)6 (14/7)4 هيچ بار
18 (14/11)13 (64/3)4 (12/3)2 فقط يكبار
16 (10/16)10 (26/5) 7 (46/4)9 دوبار يا بيشتر
84 53 17 15 جمع

 

ميزان توافق كم هيچ بار
ميزان توافق كم يكبار
ميزان توافق كم دوبار يا بيشتر
ميزان توافق متوسط هيچ بار
ميزان توافق متوسط يكبار
ميزان توافق دو بار يا بيشتر
ميزان توافق زياد هيچ بار
ميزان توافق زياد يك بار
ميزان توافق دو بار يا بيشتر

 

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله   41 صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید


اشتراک بگذارید:

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 5,700 تومان
نمایش لینک دانلود پس از پرداخت هزینه

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
64DF7039_489987_7397.zip66.2k