مقاله فارسی .

ارائه بیش از 25000 مقاله فارسی word

دانلود مقاله تا ريخچه شرکت برق منطقه اي باختر

 

 

تا قبل از تاسيس شرکت برق منطقه اي باختر استانهاي لرستان، همدان و مرکزي تحت پوشش برقهاي منـــطقه اي غرب و تهـــران بوده اند، با توجه به گسترش روز افزون شبکه هاي انتقال، فوق توزيع و توزيع و افزايش تعداد مشترکين و بعد مسافت استانهاي ياد شده از مراکز شرکتهاي فوق الذکر ضرورت امر ايجاب مي نمود که شرکتي در محدوده استانهاي ياد شده ايجاد گردد.
در سال 1362 وزير محترم وقت نيرو از نخست وزير محترم جمهوري اسلامي ايران خواستار تاسيس شرکتي به نام شرکت منطقه اي برق باختر گرديد که پس از طي مراحل قانوني در تاريخ 29/2/ 1363تقديم مجلس محترم شوراي اسلامي گرديد .
اساس نامه شرکت مشتمل بر 18 ماده و 6 تبصره در تاريخ 27/8/1363 به تصويب مجلس محترم شوراي اسلامي و در تاريخ 12/10/1363 به تاييد شوراي محترم نگهبان رسيد.
در نيمه دوم سال 1365 شرکت برق منطقه اي باختر تشکيل که برق استانهاي مرکزي، همدان و لرستان زير نظر اين شرکت به مرکزيت اراک فعاليت خود را آغاز نمود.
پيرو بهبود ساختار تشکيلات صنعت برق و به منظور تامين برق مطمئن تر و ارائه سرويس مطلوب تر با رعايت استاندارد هاي مربوطه اعم از فني و اقتصادي در جهت تشکيل توزيع نيروي برق استاني و اعلام داوطلبي شرکت برق منطقه اي باختر در راستاي سياستها و اهداف کلي وزارت نيرو و تعيين خط مشي هاو راهنماهاي معاونت امور برق وزارت نيرو و شرکتهاي توزيع برق استانهاي مرکزي، همدان و لرستان و شرکتهاي مشاوره اي مباشر و تاسيساتي وفني و ساختماني بتانير تشکيل گردد.

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول

 


معرفي شركت برق منطقه اي باختر:
1-1-موقعيت جغرافيايي و ويژگيهاي شرکت
شرکت برق منطقه اي باختر ازشمالي ترين نقطه تا جنوبي ترين نقطه حدود 660 کيلو متر از قسمت شرق تا غرب منطقه حدود 450 کيلو متر ميباشد.
اين شرکت ازشمال به برق منطقه اي زنجان از غرب و از جنوب به سازمان آب و برق خوزستان و از جنوب شرقي به برق منطقه اي اصفهان و از شرق و شمال شرقي به برق منطقه اي تهران محدود مي شود .
وسعت اين شرکت بالغ بر 77535 کيلومتر مربع و جمعيت آن حدود 4200000 نفر و داراي 3 استانداري 20 فرمانداري، 51 شهر، 199 دهستان و 4639 روستا مي باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-2-موقعيت استراتژيك
به علت وسعت پوششي برق باختر(كهاز شمال تا جنوب گسترده شده است)اين شركت سهم به سزايي در برق منطقه دارد و از بزرگترين شركت هاي توزيع و فوق توزيع ميباشد.
به طوريكه در سال گذشته كه يكي از پست هاي مهم اين شركت آسيب ديد(پست انجيرك) علاوه بر برق استان هاي مركزي، همدان و لرستان قسمتهايي از برق شهرهاي استان هاي مجاور نيز قطع گرديد.
در نتيجه اين شركت، از نظر استراتژيكي داراي موقعيت مهمي است و نبود آن آسيب جدي به برق منطقه هاي تحت پوشش و مجاور آنها وارد ميكند، خصوصا كه اين مناطق مناطق صنعتي و مهمي هستند(همانطور كه در موقعيت جغرافيايي گفته شد).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1-3-نمودار سازماني

 

 

 

 

 

 

 

( شكل1-1 )

 

 

 فصل دوم

 


عملکرد دفتر برنامه ريزي فني:
در شركت برق منطقهاي باختر كارآموزان به نسبت رشته ي تحصيلي در بخش هاي مربوط مشغول به كار ميشوند.
لازم به ذكر است(با توجه به زمينه هاي كاري شركت همانطور كه در بالا گفته شد)بيشترين استفاده را كارآموزان رشته قدرت مي توانند از اين شركت داشته باشند.
شركت برق منطقه اي باختر شامل دفاتر و بخش هاي مختلفي ميباشد، كه اين گزارش مربوط به دفتر برنامه ريزي فني ميباشد.
دفتر برنامه ريزي فني، يکي از دفاتر پر اهميت شرکت برق منطقه اي باختر است. افراد داخل اين دفتر هر يک مسئوليت هاي خاصي به عهده دارند كه كارآموزان طي اين دوره با اين مسئوليت ها آشنا شده و تا حدي به انجام كارها كمك ميكنند، که اين مسئوليت ها در حدي كه كارآموزان در انجام آنها همكاري داشته اند و با آن آشنا شده اند به شرح زير مي باشند:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-1-برآورد بار:
ابتدا برنامه برآورد بار از شرکت توانير دريافت شده در واقع يکي از کارشناسان آمار برآورد بار، وضعيت بار و روند برق دار شدن آنها را ازشهرکهاي صنعتي (شرکت شهرکهاي صنعتي)، قطبهاي صنعتي(منابع طبيعي)و نواحي صنعتي(جهادسازندگي)دريافت مي كند.
همچنين آمار متقاضيان و مشترکين بالاي دو مگا وات از دفتر نرخ و خدمات مشترکين دريافت مي نمايد و سپس با تجزيه و تحليل آمار توسط حوزه ستادي و شرکتهاي توزيع و همچنين تشکيل جلسات هماهنگي به تهيه گزارش نهايي برآورد بار مي پردازد. سپس نتايج به دست آمده را به دفتر برآورد بار توانير ارسال ميکند و اگر اين اطلاعات مورد تاييد شرکت توانير بود، پس از کنترل خطاها و بازبيني، کتابچه برآورد بار توسط توانير به چاپ ميرسد.
همچنين اين کارشناس نقشه هاي تقسيمات کشوري و جمعيت خانوار روستايي را از سازمان برنامه و بودجه دريافت مينمايد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2-2-مراحل مختلف برنامه ريزي فني (جهت توسعه شبکه موجود و احداث تجهيزات جديد (
در اين مرحله مشکلات در رابطه با بار متوسط شرکتهاي توزيع مطرح ميشود. همچنين آمار ماهيانه ديسپاچينگ و پخش بار و مشکلات مطرح شده توسط معاونت بهره برداري در رابطه با پيک بار(شبکه هاي انتقال، توزيع و فوق توزيع)از معاونت بهره برداري دريافت شده و با توجه به کتابچه ي برآورد بار موجود و نقشه هاي شبکه ي توزيع و همچنين پيک بار همزمان و غير همزمان پستهاي 20/63 کيلو ولت که از دفتر آمار گرفته شده به تجزيه و تحليل و تعيين نقاط ضعف شبکه به لحاظ محدوديت بار مي پردازد. سپس راهکارهايي در اين رابطه مطرح شده که اولين راهکار انجام مانورهاي لازم بر روي شبکه 20 کيلو ولت و يا احداث شبکه جديد 20 کيلو ولت مي باشد. اگر اين راهکار مناسب نبود توسط افزايش ظرفيت پستهاي 20/63 کيلو ولت و اصلاح شبکه ي توزيع محدوديت را برطرف مي نمايد. در غير اين صورت به احداث پست جديد فوق توزيع و يا انتقال مي پردازند که بايد در اين مرحله بامحاسبات سنجش بار گزارش نهايي را جهت تصويب پست به توانير ارسال شود پس از تصويب و ابلاغ تائيديه به واحد طرح و توسعه ي پست جديدي احداث ميشود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-3-مديريت مصرف :
در اين بخش مراحل مختلف مديريت مصرف توسط معاونت نظارت بر توزيع، دفتر روابط عمومي، معاونت بهره برداري و دفتر تحقيقات انجام ميشود.
معاونت نظارت بر توزيع کارهايي به شرح زير انجام ميدهد:
1-ارائه ي لامپ هاي کم مصرف
2-ارائه طرح هاي بهينه سازي توزيع
3-محاسبه ي انرژي توزيع نشده
4-محاسبات تلفات توزيع
5-نصب کنتور(ديجيتالي وچند تعرفه، روشنايي معابر، مبادي ورودي فيدرهاي 20 کيلو ولت)
6-اصلاح لوازم اندازه گيري
7-خازن گذاري در سطح ولتاژ توزيع
- دفتر روابط عمومي با ارائه فيلم ,بروشور, خبر و عکس با مديريت مصرف همکاري مي کند.
- دفترتحقيقات نيز پروژه هاي تحقيقاتي در خصوص مديريت مصرف ارائه مي کند، همه اين کارها به دفتر برنامه ريزي فني ارائه شده و اين دفتر با ارسال به سايت اطلاع رساني و تشکيل سمينار براي بخش خانگي و تجاري و صنايع به تجزيه تحليل و ميزان اثرپذيري مي پردازد که اين نتايج و اطلاعات جمع بندي شده سرانجام به توانير اعلام مي گردد.

 

 

 


2-4-GIS :
بحث ديگري که در اين دفتر مورد بررسي و توجه قرار مي گيرد بحث نرم افزار GISمي باشد که اين امر توسط سه نفر از پرسنل اين دفتر انجام مي شود که شامل:
1-نقشه هاي 1:25000 و 1:2000 شهري(سازمان نقشه برداري كشور)عكسهاي هوايي و ماهواره اي
2_GIS(تکميل لايه هاي مکاني و پستها و خطوط و نيروگاهاsheep file
3_GIS برنامه کاربردي مربوط به برق
همانطور که مي دانيم شرکتهاي برق منطقه اي وظيفه بهره برداري و برنامه ريزي توسعه شبکه انتقال و فوق توزيع شبکه خود را به منظور تامين نياز مصرف کنندگان به عهده دارند. انجام اين وظيفه به نحو مطلوب مستلزم داشتن اطلاعات دقيق و به روز از وضعيت تاسيسات شامل پستها و خطوط و وضعيت مصرف کنندگان و رشد بار مي باشد.
وجود اطلاعات دقيق جغرافيايي و حجم بسيار وسيع اطلاعات توصيفي تجهيزات و ساير عوارض و تاسيسات، پردازش و تحليل اين اطلاعات و نهايتاً استفاده ازآنها جهت تحليل سيستم و برنامه ريزي توسعه آينده شبکه، ايجاد يک سيستم اطلاعات جغرافيايي را به عنوان راه حل مفيد و کارا مطرح مي کند.
در يک تعريف کلي سيستم اطلاعات جغرافيايي را ميتوان مجموعه اي از اطلاعات مکاني، توصيفي و نحوه ارتباط بين اطلاعات در سطوح مختلف ولتاژ توزيع و انتقال دانست.
هدف اصلي اجراي سيستم اطلاعات جغرافيايي، تهيه بستر مناسب براي برنامه ريزي دقيق تر توسعه شبکه انتقال، توزيع و فوق توزيع است.
با توجه به هزينه هاي بسيار بالاي پستها و خطوط انتقال، توزيع و فوق توزيع، انتخاب محل مناسب و مسير يابي صحيح خطوط مي تواند باعث کاهش در سرمايه گذاري اوليه، زمان و هزينه هاي بعدي ناشي از تلفات و...شود.
علاوه بر هدف اصلي فوق تعيين محل پستهاي انتقال، توزيع و فوق توزيع موجود، مسير خطوط انتقال و فوق توزيع با تعيين مختصات جغرافيايي آنها با دقت مطلوب، ايجاد بانک اطلاعاتي از کليه تجهيزات پستها و خطوط انتقال و فوق توزيع که شامل مشخصات فني آنها با توجه به استاندارد ها مي باشد. و نهايتاً انجام آناليز هاي مورد نياز از جمله پيدا کردن محل مناسب پست و مسير يابي خطوط و تعيين نزديکترين فاصله هر نقطه تا تاسيسات موجود که شامل پست و شبکه مي شود از ساير اهداف فرعي اجرايي اين سيستم بوده است.
بر اين اساس شرکت برق منطقه اي باختر از اوايل سال 1377 اجراي سيستم فوق را در بخش انتقال، توزيع و فوق توزيع در دستور کار خود قرار داده و با برنامه ريزي انجام شده نسبت به تهيه نقشه ها، تعريف مدل اطلاعات، برداشت اطلاعات جغرافيايي پست هاو خطوط، اطلاعات توصيفي تجهيزات برقي و...انتخاب نرم افزار اقدام نمود.
در نتيجه كل كشور بر اساس نياز ها و كارايي هاي مختلف در كليه وزارت خانه ها تصميم به جمع آوري كليه عوارض و اطلاعات وزارتخانه ها گرديد تا اطلاعات GIS هر وزارتخانه اي در اختيار وزارتخانه ديگر قرار بگيرد. به اين منظور از SDI تبعيت گرفته و شوراي كاربرانGIS استاني را تاسيس و تعريف نمودند(چشم انداز، اهداف و ماموريتها) و در نهايت در هر استاني از هر ارگان، شركت و اداره هاي كل، افرادي را به عنوان اعضا در اين شورا دعوت كردند تا ضمن برگزاري جلسات ماهيانه يا فصلي نسبت به اقدام كارهاي اين مبحث مهم و بسيار ارزشمند تصميم گيري و در نهايت از موازي كاري و دوباره كاري هاي نامطلوب جلوگيري گردد و نيز از همفكري و مشاركت يكديگر نهايت استفاده را داشته باشند.

 

 

 

 

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  16  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنیدپرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 4,700 تومان
نمایش لینک دانلود پس از پرداخت هزینه
ایمیل
موبایل
کمک به هزینه درمان بیماران سرطانی

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
65FC9D55_490017_1484.zip305.3k